1403/03/03
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
مقایسه رویکردهای مطالعه و عملکرد تحصیلی دانشجویان سال اول تا چهارم مقطع پزشکی عمومی مهدی اکبری، حبیب اله نادری، جلیل فتح ابادی، امید شکری (1402)
مقوله بندی مولفه های پیامدهای یادگیری دانشجویا ن دانشگاه (نظریه داده بنیاد) مهدی اکبری، حبیب اله نادری، جلیل فتح ابادی، امید شکری (1401)
Effectiveness of Compassionate Mind-Based Cognitive Therapy on Adolescents' Behavioral Activation-Inhibition Systems and Theory of Mind himidreza dehghan, habibollah naderi, baezzat Fereshteh, SOHEILA HASHEMI KOOCHAKSARAEI (2022)
مدلیابی علی متغیرهای پیشایندی و پسایندی رویکرد به مطالعه دانشجویان: تحلیل میانجی گرانه مهدی اکبری، حبیب اله نادری، جلیل فتح ابادی، امید شکری (1400)
شناسایی متغیرهای پیشایندی مؤثر بر پیامدهای یادگیری دانشجویان دوره کارشناسی (فراتحلیل) مهدی اکبری، حبیب اله نادری، جلیل فتح ابادی، امید شکری (1400)
Academic burnout among undergraduate nursing students: Predicting the role of sleep quality and healthy lifestyle habibollah naderi, himidreza dehghan, sharbanoo dehroyeh, elaheh tajiek (2021)
بررسی »اعیان ثابته« با »کهن الگوها« در اندیشۀ ابن عربی و یونگ از منظر کارکردها روشنک جهانی، علی سنایی، عظیم حمزییان، حبیب اله نادری (1399)
مدل مفهومی باورهای معرفت شناسی دانش آموزان دوره ابتدایی مهین مهدویه، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، حبیب اله نادری، علی اصغر فیروزجائیان (1399)
Developmental Changes in Epistemological Beliefs in 9-Year-Old Student mahin mahdavieh, SOHEILA HASHEMI KOOCHAKSARAEI, habibollah naderi, ali asghar firouzjaeian (2019)
Designing an Educational Mindfulness Program and Its Effectiveness on Students’ Cognitive, Emotional and Educational Processes habibollah naderi, baezzat Fereshteh, masoud kholam ali lavasani, sohil rahimi (2019)
The Mediating Role of Resilience in the Relationship Between Perceived Parenting Styles and Anger Management behzad azarneushan, habibollah naderi, aliasghar shojaei, asghar asgharighanji (2019)
الگویابی انگیزش در ارتباط بین اضطراب امتحان و اهمال کاری تحصیلی با پیشرفت فاطمه رسولی خورشیدی، غلام رضا صرامی، حبیب اله نادری، علی اصغر شجاعی (1398)
مدلیابی روابط ساختاری اضطراب امتحان و منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی: نقش واسطهگری انگیزش پیشرفت فاطمه رسولی خورشیدی، غلام رضا صرامی، حبیب اله نادری، علی اصغر شجاعی (1397)
نقش علّی الگوهای ارتباطی خانواده در خودکارآمدی و تابآوری تحصیلی دانش آموزان حبیب اله نادری، فر هاد خرمایی، عباس اکبری، مصطفی صبری (1397)
ارتباط فراشناختها با کیفیت خواب دانشجویان حبیب اله نادری، حمیدرضا دهقان، محمد قادری، فاطمه مومنی (1396)
کیفیت خواب دانشجویان با نقش میانجی فراشناخت ها حبیب اله نادری، حمیدرضا دهقان، محمد قادری، فاطمه مومنی (1396)
Predicting female students’ social anxiety based on their personality traits roya abbasi asl, habibollah naderi, abbas akbari (2016)
پیشبینی میزان اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر بر اساس ویژگیهای شخصیتی رویا عباسی اصل، حبیب اله نادری، عباس اکبری (1395)
محیط اجتماعی و خلاقیت: بررسی نقش جو دانشگاه در پیشرفت خلاقانه دانشجویان سیده فاطمه کاظمی، حبیب اله نادری، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، فرزانه میکائیلی منیع (1395)
نقش مؤلفه های شخصیت در خوداثربخشی دانشجویان رشته پزشکی حبیب اله نادری، سهیل رحیمی، ناهیده جلالی (1395)
Impact of meditation-yoga exercises on increasing the self-confidence of married women prisa ghaneh, habibollah naderi, arsalan khanmohamadi (2016)
رابطه راهبردهای مطالعه و یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی زبیده بابابیی، محبوبه فرامرزی، حبیب اله نادری، ثریا فخری (1394)
مقاله ارائه شده
بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی با رویکرد قرآنی بر جهت گیری زندگی در دانشجویان سید ابوالقاسم سیدان، حبیب اله نادری، سمانه خضری پور (1397)
بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی با رویکرد قرآنی بر کیفیت زندگی در دانشجویان سید ابوالقاسم سیدان، حبیب اله نادری، سمانه خضری پور (1397)
ارتباط میان هوش معنوی و ذهن آگاهی با بهزیستی اجتماعی دانشجویان حبیب اله نادری، پروین روحانی، فاطمه مومنی (1396)
The Relationship between Perfectionism and Loneliness with Quality of Life among University Students حبیب اله نادری، مهدی اکبری، حامد سرهنگ پور (1395)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کتاب
طرح جامع برای یادگیری ( نظریه و تمرین) حبیب اله نادری، حمیدرضا دهقان، فاطمه مومنی (1400)
ایگو علیه ایگو ( در امدی بر مکانیسم های دفاعی و خودکشی) سید بابک میرمبینی، حبیب اله نادری (1396)
اهمال کاری تحصیلی فاطمه رسولی خورشیدی، غلام رضا صرامی، حبیب اله نادری (1396)
سیستم نمره دهی سنجش کلاس سارا ابراهیمی، شهریار حسین پور، حبیب اله نادری (1396)
درهای اسمان حبیب اله نادری (1396)
راهنمای علمی پژوهش کیفی حبیب اله نادری، سیده فاطمه کاظمی (1394)
برگزاری همایش
عضو کمیته علمی همایش فاطمه هدایت زاده، حبیب اله نادری (1400)
سخنرانی
درمان های شناختی و رفتاری حبیب اله نادری (1400)
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه
تاثیر اموزش تیوری انتخاب بر میزان مشکلات رفتاری دختران دوره اول دبیرستان مرجان خانی پور، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، حبیب اله نادری (1402)
رابطه مثبت اندیشی با سبک های تربیتی والدین در دانش اموزان دوره راهنمایی محمد کریم خلیل، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، حبیب اله نادری (1401)
بررسی رابطه نیاز های روانشناختی با پیشرفت تحصیلی دانش اموزان سوم دبیرستان تجربی و ریاضی منتظر کمیل خمیس، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، حبیب اله نادری (1401)
بررسی رابطه مولفه های هوش معنوی با انگیزه پیشرفت در دانش اموزان مقطع متوسطه یاسر ایاد عبدالقادر، فرشته باعزت، حبیب اله نادری (1401)
رابطه هوش هیجان با اضطراب و افسردگی دانش اموزان مقطع راهنمایی ستار جبار عباس العرداوی، خسرو رشید، حبیب اله نادری (1401)
بررسی احساس ناامیدی با رفتار پرخاشگرانه دانش اموزان مقطع راهنمایی علا هاشم یوسف، خسرو رشید، حبیب اله نادری (1401)
رابطه هوش معنوی و عزت نفس در میان دانش اموزان مقطع راهنمایی اسرا محمد هادی، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، حبیب اله نادری (1401)
رابطه کمرویی با اضطراب سخنرانی در دانشجویان عراقی مرتضی منذر غضبان، فرشته باعزت، حبیب اله نادری (1401)
بررسی رابطه بین بلوغ عاطفی و سازگاری تحصیلی با عملکرد تحصیلی در میان دانش اموزان متوسطه سرمد سلمان عبید حسون، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، حبیب اله نادری (1401)
شایستگی عاطفی و رابطه ان با تاب اوری روانشناختی در بین دانشجویان میثم کاظم جبر، فرشته باعزت، حبیب اله نادری (1401)
رابطه عزت نفس با اضطراب , افسردگی و افکار خودکشی در دانش اموزان دبیرستانی کرار علا حسین الشلاه، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، حبیب اله نادری (1400)
طراحی مدل علی برای پیش بینی خردمندی بر مبنای عوانل شناختی و اجتماعی حسین کاویان فر، حبیب اله نادری، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، فرشته باعزت (1400)
طراحی مد پیش بینی پیامد های یادگیری و اجرای ان بین دانشجویان دانشگاههای مادر کشور مهدی اکبری، امید شکری، جلیل فتح ابادی، حبیب اله نادری (1399)
نقش واسطه ای ذهنیت فلسفی در رابطه بین ذهن آگاهی و کیفیت تدریس معلمان سمانه مختاری میرکلایی، حبیب اله نادری، فرشته باعزت (1398)
تحلیل باورهای معرفت شناسی دانش آموزان دوره ابتدایی و اعتبار یابی مقیاس باورهای معرفت شناسی مهین مهدویه، علی اصغر فیروزجائیان، حبیب اله نادری، سهیلا هاشمی کوچکسرایی (1398)
بررسی خصوصیات روانسنجی ازمون نقاشی هیجانی در دانش اموزان دارای اختلالات خواندن و عادی ایت اله کریمی، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، حبیب اله نادری (1398)
رابطه باورهای معرفت شناختی و ذهن آگاهی با جهت گیری هدف دانشجویان حنانه رجب پور، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، حبیب اله نادری (1398)
رابطه باورهای معرفت شناسی و نیاز به شناخت با سبک مدیریت کلاس معلمان شهر ساری سمیه قلی پور امیر، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، حبیب اله نادری (1396)