1403/03/24
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
ارتباط فراشناختها با کیفیت خواب دانشجویان
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
فراشناختها، بهزیستی روانشناختی، کیفیت خواب.
سال 1396
مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت
شناسه DOI
پژوهشگران حبیب اله نادری ، حمیدرضا دهقان ، محمد قادری ، فاطمه مومنی

چکیده

مقدمه: کیفیت خواب نامناسب میتواند به پیامدهای نامطلوب تحصیلی و صدمه بهسلامت جسمی و روانی دانشجویان منجر - گردد. هدف: هدف این پژوهش بررسی ارتباط میان فراشناختها با کیفیت خواب دانشجویان بود. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی بود. نمونه پژوهش شامل 230 دانشجوی دختر و پسر بود که با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند. جهت جمعآوری دادهها از شاخص کیفیت خواب و فرم کوتاه پرسشنامه فراشناختها و جهت کشف رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بیش از 58 % دانشجویان کیفیت خواب نامطلوب داشتند. همچنین نتایج تحلیل همبستگی نشان داد، بین متغیرهای سن، تحصیلات، مصرف دخانیات، نمره کل باورهای فراشناختی و برخی از مؤلفههای آن با انواع مشکلات خواب و )p˂0/ و 05 β= -0/ دانشجویان همبستگی معنادار وجود داشت. دراینبین، متغیر سطح تحصیلات بهصورت منفی و معنیدار ) 214 بهصورت )p˂0/ و 01 β=0/ و باورهای منفی درباره خطرناک بودن افکار ) 244 )p˂0/ و 05 β=0/ متغیرهای مصرف دخانیات ) 132 مثبت و معنیدار کیفیت خواب دانشجویان را پیشبینی کردند. نتیجهگیری: باورهای فراشناختی میتوانند از طریق محدود کردن فرد در انتخاب و اجرای راهبردهای شناختی منفی بر بهبود خواب دانشجویان تأثیر داشته باشند.