1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه باورهای معرفت شناختی و ذهن آگاهی با جهت گیری هدف دانشجویان
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
باور، جهت گیری هدف، ذهن آگاهی، معرفت شناختی.
سال 1398
پژوهشگران حنانه رجب پور(دانشجو)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد مشاور)، حبیب اله نادری(استاد راهنما)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه باورهای معرفت شناختی و ذهن آگاهی با جهت گیری هدف دانشجویان انجام گرفت. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران می باشند که درسال تحصیلی 99-98 مشغول به تحصیل بوده اند و از میان آنها تعداد 210 دانشجو از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. از پرسشنامه جهت گیری هدف الیوت و مک گریگور، پرسشنامه باورهای معرفت شناختی بایلس و پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ به منظور جمعآوری اطلاعات استفاده شد. از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بهره گرفته شد. نتایج نشان داد ذاتی تلقی کردن یادگیری همبستگی منفی معنیداری با جهت گیری هدف تبحر- گرایشی و همبستگی مثبت و معنیداری با تبحر –اجتنابی و عملکرد- اجتنابی دارد. مطلق دانستن دانش، همبستگی منفی و معنیداری با تبحر- گرایشی دارد. از طرف دیگر، عامل ساده و سریع تلقی کردن فرایند یادگیری و دانش همبستگی مثبت و معنیداری با تبحر- اجتنابی و عملکرد –اجتنابی دارد. همچنین بین ذهن آگاهی با عملکرد- گرایشی و عملکرد- اجتنابی همبستگی مثبت و معنیدار برقرار است (05/0>p). بنابراین می توان گفت دانشجویان باورهایی در زمینه یادگیری دارند و این باورها بر روی جهت گیری اهداف آنها اثرگذار است. فهم این باورهای دانشجویان و چگونگی شکل گرفتن و تغییر آنها بسیار مهم است. این باورها از لحاظ آموزش و تدریس در دانشگاهها مهم تلقی میشوند و ضروری است تا در دانشگاه توسط برنامه ریزان آموزشی به این باورها توجه شود.