1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه بین سبک دلبستگی، خودپنداره و احساس تنهایی در میان دانشآموزان مقطع متوسطه دوم
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سبک دلبستگی و خود پنداره
سال 1395
مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران
شناسه DOI
پژوهشگران حبیب اله نادری ، نرگس فیروززاده پاشا ، فاطمه کارگر

چکیده

چکیده مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک دلبستگی، خودپنداره و احساس تنهایی دانشآموزان متوسطه دوم بخش بندپی شرقی شهرستان بابل بود. به هر حال پژوهشهای انجام گرفته مربوط به احساس تنهایی در سال های اخیر رشد قابل توجهی را نشان میدهد. روش بررسی: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و نمونه مورد بررسی 278 دانشآموز ) 139 دختر و 139 پسر( می- باشد که با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند و با تکمیل پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان هازان و شیور، خودپنداره راجرز و احساس تنهایی UCLA در این پژوهش شرکت کردند. یافتهها: برای تحلیل دادهها از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتیجهگیری: نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک دلبستگی و احساس رابطهی معنادار وجود دارد. بین سبک دلبستگی و خودپنداره رابطه معنادار وجود ندارد. بین خودپنداره و احساس تنهایی رابطه معکوس معنادار وجود دارد. سبک دلبستگی نسبت به خودپنداره پیشبینیکننده قویتری برای احساس تنهایی است. کلید واژهها: سبک دلبستگی، خودپنداره، احساس تنهایی. ]