1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش بینی اضطراب امتحان بر اساس ادراک از ارتباطات خانواده: نقش میانجی گری تاب آوری تحصیلی و جهت گیری زندگی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اضطراب امتحان - ادراک -ارتباطات خانواده-تاب آوری تحصیلی -جهت گیری زندگی
سال 1397
پژوهشگران حبیب اله نادری ، سیده رقیه سیدآقایی ، مهین مهدویه ، عباس اکبری

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه گری تاب آوری تحصیلی در رابطه بین ابعاد الگوی ارتباطی خانواده و اضطراب امتحان در دانشآموزان پسر سال اول مقطع متوسطه بود. بدین منظور 291 نفر از دانش 92 با استفاده از روش نمونه گیری - آموزان پسر پایه اول مقطع متوسطه شهر شیراز در سال تحصیلی 93 تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده، پرسشنامه تاب آوری تحصیلی و پرسشنامه اضطراب امتحان استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ( 1) جهت گیری گفت و شنود خانواده پیشبین منفی و معنادار و جهت گیری هم نوایی خانواده پیشبین مثبت و معنادار اضطراب امتحان فرزندان است. ( 2) جهت گیری گفت و شنود خانواده پیشبین مثبت و معنادار تاب آوری تحصیلی و جهت گیری همنوایی پیشبین منفی آن است. ( 3) جهت گیری گفت و شنود خانواده پیشبین مثبت و معنادار جهت گیری خوش بینانه فرزندان است. ( 4) تاب آوری تحصیلی و خوشبینی در رابطه بین جهت گیری گفت و شنود خانواده و اضطراب امتحان فرزندان نقش میانجی کامل ایفا میکنند. ( 5) تاب آوری تحصیلی و خوشبینی در رابطه بین جهت گیری هم نوایی خانواده و اضطراب امتحان فرزندان نقش میانجی سهمی ایفا میکنند.