1403/03/24
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
مرور نظامند مطالعات اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر کاهش اختلالات عاطفی )اضطراب و افسردگی( نوجوانان
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اضطراب , افسردگی , نوجوانان,فراتشخیصی یکپارچه ,اختلالات عاطفی
سال 1402
پژوهشگران معصومه کاظم پور ، حبیب اله نادری

چکیده

هدف پژوهش حاضر مرور نظامند مطالعات مربوط به اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر کاهش اختلالات عاطفی )اضطراب و افسردگی( نوجوانان بود. روش پژوهش از نوع مطالعات توصیفی است و با توجه روش اجرا مطالعه مرور نظامدار تلقی میشود. ابتدا در پایگاههای داده انگلیسی و فارسی زبان با کلیدواژههای مورد نظر جستوجو صورت گرفت. در نهایت بررسیها با کلیدواژههای مد نظر 16 مقاله مورد نظر هدف پژوهش بود. نتایج اثربخشی درمان فراتشخیصی بر اختلالات عاطفی )اضطراب و افسردگی( مورد تأیید قرار داد و این درمان جهت جهانی شدن نیازمند پژوهشهای بیشتری است.