1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی با رویکرد قرآنی بر کیفیت زندگی در دانشجویان
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کیفیت زندگی ، مهارت های زندگی با رویکرد قرآنی
سال 1397
پژوهشگران سید ابوالقاسم سیدان ، حبیب اله نادری ، سمانه خضری پور

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تعیین میزان اثربخشی آموزش مهارت های زندگی با رویکرد قرآنی بر کیفیت زندگی 79 و با حجم نمونه 05 نفر – دانشجویان در جامعه آماری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در سال تحصیلی 79 که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند ، اجرا گشته و روش پژوهش از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه گواه بوده ، اطلاعات مورد نیاز از طریق اجرای پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی گرد آوری گردید . گروه آزمایش طی 15 جلسه 95 دقیقه ای برنامه مداخله آموزش مهارت های زندگی با رویکرد قرآنی را دریافت داشته ، نتایج تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس چند متغیره نشان داد که این مداخله تاثیر معنی داری بر کیفیت 5< ( داشته موید اثربخشی آن می باشد / زندگی و هریک از مولفه های آنها در مرحله پس آزمون برای گروه آزمایش