1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر بخشی مهارت های ادراکی حرکتی بر عملکردخواندن , نوشتن و ریاضی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری شهرستان خاص
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
مهارتهای ادراکی حرکتی، اختلال یادگیری، عملکرد تحصیلی.
سال 1397
مجله مطالعات ناتواني
شناسه DOI
پژوهشگران حبیب اله نادری ، مریم رستمیان ، فاطمه مومنی

چکیده

زمینه و هدف: دانشآموزان دارای اختلال یادگیری خاص، گروهی از دانش آموزان را تشکیل میدهند که باوجودِ برخورداری از توان ذهنی عادی، در کارکرد عصبی، پردازش اطلاعات در مغز و یادگیری برخی مطالب درسی مشکلاتی دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اثربخشی آموزش مهارتهای ادراکی-حرکتی بر عملکرد خواندن، نوشتن و ریاضی این دسته از دانش آموزان بود. روش بررسی: روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی و با استفاده از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعهٔ آماری شامل تمام دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص 1392 بود و نمونهٔ پژوهش شامل 50 دانش آموز دختر و پسر دارای اختلال یادگیری خاص ) 25 نفر به عنوان - در سال تحصیلی 1391 )N= دورۀ ابتدایی شهرستان ساری ) 217 گروه آزمایش و 25 نفر به عنوان گروه کنترل بود که با روش نمونه گیری تصادفی ساده، از بین جامعهٔ آماری ذکرشده انتخاب شدند. از مصاحبهٔ تشخیصی و آزمون هوش ریون برای شناسایی و همتاسازی آزمودنیها و از آزمون محقق ساخته برای جمع آوری دادههای موردنیاز به منظور مقایسهٔ آزمودنیها استفاده شد. تجزیه وتحلیل دادهها نیز از طریق تحلیل کوواریانس چندمتغیره صورت گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان داد آموزش مهارتهای ادارکی حرکتی بر مهارتهای خواندن، نوشتن و ریاضی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص تأثیر داشته است. .(p≤ 0٫001) نتیجه گیری: ارائهٔ آموزش مهارتهای ادراکی حرکتی به دانش آموزانی که از اختلال یادگیری خاص رنج میبرند، میتواند عملکرد تحصیلی دانشآموزان را در مهارتهای خواندن، نوشتن و ریاضی بهبود بخشد.