1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه طرحوارههای سازش نیافته اولیه در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت وسواس اجباری و گروه غیربالینی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
طرحواره سازش نایافته اولیه، اختلال شخصیت، بیماران، وسواس - اجباری.
سال 1394
مجله مطالعات روانشناسی بالینی
شناسه DOI
پژوهشگران حبیب اله نادری ، رقیه رمضان زاده عالیزمینی

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی طرحوارههای سازش نیافته اولیه در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت وسواس - اجباری و گروه غیربالینی بوده است. به این منظور تعداد 03 آزمودنی در دو گروه بیماران مبتلا به اختلال شخصیت وسواس اجباری ) 7 زن و 02 مرد( و گروه غیربالینی) 2 زن و 07 مرد( به روش تصادفی انتخاب و - پرسشنامه طرحوارههای سازش نایافته اولیه ) EMSs ( یانگ فرم 33 سؤالی را تکمیل نمودند. نتایج میانگین - و انحراف استاندارد بین دو گروه در برخی طرحوارهها معنادار بود. تحلیل نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون t مستقل نشان داد که تفاوت دو گروه در طرحوارههای ایثار) t (2, 48)= 4.17; p<.001 ،) بازداری هیجانی ) t (2, 48)= 18.81; p<.001 (، معیارهای پشتکار ) t (2, 48)= 18.6; p<.001 ،) محق بودن/برتری داشتن ) t (2, 48)= 2.82; p<.005 (، خودتنبیهی ) t (2, 48)= 3.19; p<.005 ) معنادار می باشد. با توجه به یافتهها به نظر می رسد که مطالعه طرحوارهها یکی از روشهای کارآمد برای پی بردن به عوامل زیربنایی مرتبط با مشکلات شخصیتی است. پیشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی، دیگر اختلالات شخصیتی نیز مورد بررسی قرار گیرد.