1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه الگوی تاثیر سرمایه روانشناختی، رضایت از زندگی، همدلی، احساس گناه و شرمساری با خود بخشایشگری در دانشجویان
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
خودبخایشگری، رضایت از زندگی، سرمایه روانشناختی، احساس شرم، همدلی
سال 1398
مجله فصلنامه علمی پژوهشنامه تربیتی
شناسه DOI
پژوهشگران حبیب اله نادری ، فرانک سالاریان ، مرضیه اسلامی ، پانته اسداله زاده

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف ارائه الگوی تاثیر سرمایهروانشناختی، رضایت از زندگی، همدلی، احساس گناه و شرمساری با خود بخشایشگری میباشد. جامعه آماری دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور ساری به تعداد 212 نفربوده است، که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 952 نفر 13 پسر و 51 دختر(، تعیین و سپس با سهم جمعیت هر طبقه در جامعه اجرا شد. ابزارهای گردآوری دادهها ( شامل شاخص واکنشگری بین فردی دیوس ) 9114 (، مقیاس حالت شرم و گناه مارشال، سانفتنز و تانگنی 9115 (، مقیاس خودبخشایگری ول، دی شی و واکینی ) 2228 (، مقیاس رضایت از زندگی، دینر و همکاران ( 9185 ( و پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران ) 2220 ( بود. یافتهها نشان داد که بین ( سرمایهروانشناختی، رضایت از زندگی، همدلی و خودبخشایشگری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یعنی با افزایش سرمایه روانشناختی، رضایت از زندگی و همدلی، خودبخشایشگری افزایش مییابد. همچنین بین احساس گناه و شرمساری و خود بخشایشگری رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد احساس شرم، همدلی و رضایت از زندگی اثر مستقیمی بر خودبخشایشگری دارند و رضایت از زندگی و همدلی نیز دارای نقش واسطهای بودند.