1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه ی سرسختی روانشناختی و طرح واره های ناسازگار اولیه با فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سرسختی، روان شناختی، طرح واره های ناسازگار اولیه، فرسودگی تحصیلی
سال 1387
پژوهشگران محمد کهیانی(دانشجو)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد مشاور)، حبیب اله نادری(استاد راهنما)

چکیده

پژوهش حاضر تعداد تعیین رابطه ی سرسختی روانشناختی و طرح واره های ناسازگار اولیه با فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران انجام شد، جامعه ی آماری پژوهش، شامل کلیه دانشجویان دانشگاه مازندران که در سال تحصیلی 97-96 مشغول به تحصیل بودند. و به همین منظور از بین دانشجویان دانشگاههای مختلف تعداد 363 نفر به عنوان نمونه و با روش نمونه گیری طبقه ی نسبی انتخاب شدند، که به پرسشنامه های سرسختی روان شناختی کوباسا، طرح واره های ناسازگار اولیه ی بانک و فرسودگی تحصیلی بوده و پاسخ دادند در این مطالعه برای آزمون روابط بین متغییرهای اساسی پژوهش از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و تحصیل رگرسیون خطی چندگانه و در نهایت برای تجزیه و تحصیلی داده ها از نرم افراز spss استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین سرسختی روان شناختی و فرسودگی تحصیلی رابطه های و معنی داری در بین طرح واره های ناسازگار اولیه و فرسودگی تحصیلی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مولفه های سرسختی وان شناختی و طرح واره های ناسازگار اولیه می تواند فرسودگی تحصیلی را پیش بینی کنند. این نتایج نشان داد که افزایش سرسختی روان شناختی و تحلیل شدن طرح واره های ناسازگار اولیه در دانشجویان دانشگاه مازندران می تواند موجب کاهش فرسودگی تحصیلی ایجاد شود. بنابراین پیشنهاد می شود که مسئولین دانشگاه با برنامه ریزی مناسب و برگزاری کارگاه های آموزشی بویژه فرسودگی تحصیلی دانشجویان جلوگیری کنند.