1403/04/02
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه نیمرخ هوش های چندگانه بین دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با مشخصه ی خواندن و عادی مقطع ابتدایی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نیمرخ هوش های چندگانه ,اختلال یادگیری خاص
سال 1398
پژوهشگران فاطمه علیزاده(دانشجو)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد مشاور)، حبیب اله نادری(استاد راهنما)

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه نیمرخ هوش های چندگانه بین دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با مشخصه ی خواندن عادی مقطع ابتدایی می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش شامل تمام دانش آموزان مشغول به تحصیل در یایه های دوم تا پنجم مقطع ابتدایی در مدارس عادی و مراکز اختلالات یادگیری شهرستان فریدونکنار که در سال تحصیلی 98-1397 مشغول به تحصیل بودند. نمونه ی پژوهش شامل 112 دانش آموز که 56 دانش آموز عادی (28 دختر، 28 پسر) که با روش تصادفی و 56 دانش آموز (28 دختر، 28 پسر) دارای اختلال یادگیری خاص با مشخصه ی خواندن بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای سنجش از پرسشنامه هوش های چندگانه عابدی (1387) استفاده شد. تاریخ واریانس چند متغیری نشان داده که بین نمرات دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با مشخصه ی خواندن و عادی از لحاظ هوش های چندگانه تفاوت معنادار وجود دارد. تفاوت در هوش های چندگانه در بین دو گروه در هوش های زبانی، منطقی- ریاضی، فضایی، حرکتی-جسمی، میان فردی، موزون-موسیقایی، درون فردی در سطح 5 درصد معنادار است (5 0/0p< ). اما تفاوت معنی داری در هوش طبیعت گرا مشاهده نشده (5 0/0p< ). همچنین نتایج تحلیل آزمون t و نمونه ای مستقل نشان داد که این تفاوت بین جنسیت دختر و پسر نیز معنادار است. (5 0/0p< ). بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که با برگزاری کارگاه های آموزشی برای معلمان مراکز اختلال های یادگیری خاص و مدارس عادی و والدین با موضوعیت آشنایی با انواع هوش های چندگانه و چگونگی پرورش بهتر این هوش ها در دانش آموزان با در نظر گرفتن فعالیت های متناسب با سطح هوشی آنان با توجه به نوع مشکلات و حتی جنسیت آنان می توان شاهد موفقیت بیشتر آنان در مسائل روزمره و تحصیلی بود.