1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
تدوین برنامه مداخله روانشناختی مبتنیبر سیستم روان درمانی تحلیل شناختی- هیجانی،اثر بخشی درمان شناختی مبتنی برذهن شفقت ورز وتحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای بر سیستم های مغزی-رفتاری،صفات تاریک شخصیت و نظریه ذهن نوجوانان دارای رفتارهای پرخطر و رفتارهای خود آسیبی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تدوین برنامه مداخله روانشناختی مبتنیبر سیستم روان درمانی تحلیل شناختی- هیجانی،اثر بخشی درمان شناختی مبتنی برذهن شفقت ورز وتحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای بر سیستم های مغزی-رفتاری،صفات تاریک شخصیت و نظریه ذهن نوجوانان دارای رفتارهای پرخطر و رفتارهای خود آسیبی
سال 1400
پژوهشگران حمیدرضا دهقان(دانشجو)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد مشاور)، فرشته باعزت(استاد مشاور)، حبیب اله نادری(استاد راهنما)

چکیده

تدوین برنامه مداخله روانشناختی مبتنیبر سیستم روان درمانی تحلیل شناختی- هیجانی،اثر بخشی درمان شناختی مبتنی برذهن شفقت ورز وتحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای بر سیستم های مغزی-رفتاری،صفات تاریک شخصیت و نظریه ذهن نوجوانان دارای رفتارهای پرخطر و رفتارهای خود آسیبی