1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
پیشبینی میزان اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر بر اساس ویژگیهای شخصیتی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ویژگیهای شخصیتی، اضطراب اجتماعی، دانشجویان
سال 1395
مجله Journal Of Fundamentals Of Mental Health
شناسه DOI
پژوهشگران رویا عباسی اصل ، حبیب اله نادری ، عباس اکبری

چکیده

مقدمه: یکی از مهمترین اختلالات روان شناختی که همراه با تحولات اجتماعی، بیشتر خود را نشان داده، اختلال اضطراب اجتماعی است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف پیشبینی میزان اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه مازندران بر اساس ویژگیهای شخصیتی آنها صورت پذیرفت. روشکار: جامعه آماری این پژوهش توصیفی، شامل تمام دانشجویان دختر 1393 بود و تعداد 384 نفر دانشجو از - دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 94 طریق نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند. برای جمعآوری دادههای مربوط به اضطراب اجتماعی از مقیاس اضطراب اجتماعی واتسون و فرند و برای ویژگیهای شخصیتی از فرم کوتاه پرسشنامهی (FNE,SAD) SPSS استفاده شد. تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار (NEO) شخصیتی نسخهی 22 و به روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه (همزمان) انجام پذیرفت. یافتهها: نتایج نشان داد که بعد روانرنجورخویی، پیشبینیکنندهی مثبت و و ابعاد برونگرایی (β=0/50 ،P<0/ معنیدار اضطراب اجتماعی ( 000 پیشبینی- ،(β= -0/10 ،P<0/ و توافقپذیری ( 049 (β= - 0/32 ،P<0/000) کنندهی منفی و معنیدار اضطراب اجتماعی هستند. ابعاد تجربهپذیری و وظیفه- شناسی، توان پیشبینی اضطراب اجتماعی را ندارند. نتیجهگیری: یافتههای پژوهش حاضر حاکی از این است که ویژگیهای شخصیتی مختلف پیشبینیکنندههای متفاوت از سطوح اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر میباشند.