1403/03/24
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه سبکهای هویتیابی و هویت قومی در دانشجویان گروههای قومی ترکمن، کرد و مازنی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ابعاد هویت، هویت قومی، گروههای قومی
سال 1392
مجله پژوهش هاي روان شناسي اجتماعي
شناسه DOI
پژوهشگران سیده فاطمه کاظمی ، حبیب اله نادری

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی ابعاد هویت یابی دانشجویان بر اساس الگوی برزونسکی و رابطه آن با هویت قومی آنان انجام شد. روش: در این پژوهش علی- مقایسهای، 150 دانشجوی دانشگاه مازندران از سه گروه قومی ترکمن، کرد و مازنی با روش نمونهگیری دردسترس انتخاب شدند . آزمودنیها به پرسشنامههای سبکهای هویتیابی برزونسکی ( 1989 ) و مقیاس هویت قومی چندگانه فینی ( 1999 ) پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد. یافتهها: نتایج نشان داد که بین سبکهای هویتیابی در این سه گروه قومی تفاوت معناداری وجود ندارد و بیشتر دانشجویان صرفنظر از قومیت آنها در مرحله اطلاعاتی قرار دارند. ضریب همبستگی پیرسون رابطه مثبت معناداری را بین هویت قومی و سبک هویت- یابی اطلاعاتی نشان داد. همچنین، در میزان هویت قومی در این سه گروه قومی تفاوتی وجود نداشت. نتیجهگیری: انجام پژوهش حاضر در سایر گروههای قومی نیز پیشنهاد میشود.