1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه سب کهای دل بستگی در کودکی با اختلالات هیجانی در نوجوانی: ارائه مدلی ساختاری برای نقش میانجیگرانه هویت و مکانیس مهای دفاعی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اختلا لهای هیجانی، دل بستگی، مکانیس مهای دفاعی، هویت
سال 1400
مجله تحقيقات سلامت در جامعه
شناسه DOI
پژوهشگران سید بابک میرمبینی ، حبیب اله نادری ، عبدالحکیم تیرگری ، سهیلا هاشمی کوچکسرایی

چکیده

مقدمه و هدف: با بررسی بروز و شیوع اختلا لهای هیجانی در گستره عمر می توان مشاهده کرد که این معضلات روانی اغلب در دامنه سنی نوجوانی اتفاق می افتد. این مطالعه با هدف تعیین روابط ساختاری بین سب کهای دل بستگی، هویت و اختلال های هیجانی در نوجوانان با میانجیگری مکانیس مهای دفاعی انجام شد. روش کار: پژوهش حاضر نوعی از مطالعات همبستگی با طرح معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان ساری بودند که در سال تحصیلی 1398-99 تحصیل می کردند. نمونه مطالعه شامل 163 دانش آموز بودند که از طریق نمونه گیری خوش های چندمرحله ای انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه مکانیسم های دفاعی اندروز و همکاران ) 1993 (، پرسش نامه گستر شیافته عینی پایگاه هویت بینیون و آدامز ) 1986 (، مقیاس اضطراب )بک و همکاران، 1990 ( و افسردگی )بک و همکاران، 1961 ( و همچنین سبک های دل بستگی بشارت ) 1388 ( جم عآوری شد. داده های جم عآوری شده با استفاده از نسخه 25 نرم افزار SPSS/ AMOS و با استفاده از روش معادلات ساختاری تجزی هوتحلیل شد. یافت هها: یافت ههای حاصل از تحلیل معادلات ساختاری نشان داد سب کهای دل بستگی ) 23 / β=-0 ( و مکانیس مهای دفاعی ) 75 / β=0 ( اثر مستقیمی بر اختلال های هیجانی دارد و سب کهای دل بستگی با میانجیگری مکانیسم دفاعی ب هطور غیرمستقیم اختلال های هیجانی را تحت تأثیر قرار می دهد ) 39 / β=-0 (. همچنین اغلب شاخص های مرتبط با برازش مدل نیز در دامنه مطلوبی قرار داشتند ) .)GFI=0/95 ؛ RMSEA=/07 نتیجه گیری: در مجموع ارتباط و اثر سب کهای دل بستگی و مکانیس مهای دفاعی بر اختلا لهای هیجانی نشانگر آن است که مکانیس مهای دفاعی رش دیافته می تواند به عنوان ضربه گیری بین سبک های دل بستگی آسیب زا با اختلال های هیجانی در نوجوانان مورد توجه قرار گیرد.