1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
سهم عوامل درونی و بیرونی موثر در انتخاب رشته روانشناسی دانشجویان دانشگاههای استان مازندران
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
انتخاب رشته، مولفه های درونی، مولفه های بیرونی، دانشجویان روانشناسی
سال 1396
پژوهشگران حامد سرهنگ پور ، مهدی اکبری ، حبیب اله نادری

چکیده

این پژوهش به دنبال آن است که سهم هر یک از مولفه های موثر درونی و بیرونی را در انتخاب رشته دانشجویان رشته زن) تشکیل 281 مرد و 112 نفر از ( 393 روانشناسی دانشگاههای استان مازندران مشخص نماید. نمونه این مطالعه را می دهند. نتایج نشان داد که مهمترین عامل موثر در انتخاب رشته دانشجویان دختر بازار کار بوده و متغیرهای فضای زندگی، محیط آموزشی و خانواده به ترتیب مولفه های بعدی موثر بر انتخاب رشته قلمداد می شوند. برای دانشجویان پسر مهمترین عامل بیرونی موثر در انتخاب رشته خانواده بوده، و متغیرهای فضای زندگی، محیط آموزشی و بازار کار به ترتیب مولفه های بعدی موثر قلمداد می شوند. مهمترین عامل درونی موثر برای دانشجویان دختر در انتخاب رشته تجربیات شخصی بوده و متغیرهای نگرش و ارزشهای فردی و علاقه به ترتیب مولفه های موثر بعدی قلمداد می شوند. برای دانشجویان پسر مهمترین مولفه های موثر درونی به ترتیب متغیرهای نگرش و ارزشهای فردی بوده و علاقه و تجربیات شخصی بودند. نتایج نهایی نشان داد که برای کل دانشجویان مهمترین مولفه های موثر بیرونی موثر بر در انتخاب رشته فضای زندگی بوده و متغیرهای محیط آموزشی، بازار کار و خانواده به ترتیب مولفه های موثر بعدی بوده است. برای کل دانشجویان مهمترین مولفه های موثر درونی در انتخاب رشته نگرش و ارزش های فردی بوده و متغیرهای علاقه و تجربیات شخصی بوده اند.