1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
کیفیت خواب دانشجویان با نقش میانجی فراشناخت ها
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
فراشناخت‌ها، بهزیستی روان‌شناختی، کیفیت خواب
سال 1396
مجله مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت
شناسه DOI
پژوهشگران حبیب اله نادری ، حمیدرضا دهقان ، محمد قادری ، فاطمه مومنی

چکیده

سابقه و هدف: بی­خوابی یا کیفیت خواب نامناسب می‌تواند به پیامدهای ناگواری همچون حواس­پرتی، غیبت از کلاس، افت عملکرد تحصیلی و نهایتاً صدمه به‌سلامت جسمی یا روانی دانشجویان منجر ­گردد. هدف این پژوهش بررسی کیفیت خواب دانشجویان با در نظر گرفتن نقش میانجی فراشناخت­ها بود. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی بود. نمونه پژوهش شامل 230 دانشجوی دختر و پسر بود که بر اساس جدول حجم نمونه کرجسی و مورگان (1970) و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از شاخص کیفیت خواب و فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت‌ها و جهت کشف رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. یافته­ها: نتایج نشان داد که بیش از 58% دانشجویان کیفیت خواب نامطلوب داشتند. همچنین نتایج تحلیل همبستگی نشان داد، بین متغیرهای سن، تحصیلات، مصرف دخانیات، نمره کل باورهای فراشناختی و برخی از مؤلفه‌های آن با انواع مشکلات خواب دانشجویان همبستگی معنادار وجود داشت. دراین‌بین، متغیر سطح تحصیلات به‌صورت منفی و معنی‌دار (214/0- β= و 05/0p˂) و متغیرهای مصرف دخانیات (132/0 β=و 05/0p˂) و باورهای منفی درباره خطرناک بودن افکار (244/0 β=و 01/0p˂) به‌صورت مثبت و معنی‌دار کیفیت خواب دانشجویان را پیش‌بینی کردند. نتیجه گیری: به نظر می­رسد که باورهای فراشناختی می­توانند از طریق محدود کردن فرد در انتخاب و اجرای راهبردهای شناختی بر روی تجربه علائم ادراک‌شده منفی، بر بهبود خواب دانشجویان تأثیر داشته باشند.