1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه رویکردهای مطالعه و عملکرد تحصیلی دانشجویان سال اول تا چهارم مقطع پزشکی عمومی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
رویکردهای مطالعه , عملکرد تحصیلی ,دانشجویان پزشکی
سال 1402
مجله مجله راهبردهای اموزش در علوم پزشکی
شناسه DOI
پژوهشگران مهدی اکبری ، حبیب اله نادری ، جلیل فتح ابادی ، امید شکری

چکیده

مقدمه: دانشجویان از مجموع ه فعالی تهای ذهن ی در هنگام مطالعه استفاده میکنند تا رویکردهای متفاوت مطالعه را با توجه به عملکرد، ماهیت برنامه درسی و تسلط خود در دوران تحصیل بکار بگیرند. این مطالعه درصدد مقایسه رویکردهای مطالعه و عملکرد تحصیلی دانشجویان مقطع پزشکی عمومی در سال اول تا چهارم به تفکیک جنسیت بوده است. روشها: روش این مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی است. نمونه این مطالعه 287 دانشجوی رشت ه پزشکی عمومی در مقاطع علوم پایه و 1398 هستند که از طریق روش نمونهگیری طبقهای انتخاب شدند. ا ز - فیزیوپاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 1397 ابزار ر ویکردهای مطالعه و یادگیری تت و همکاران استفاده شد. تجزیه و تحلیل با آزمون آمار ی تحلیل واریانس انجام شده است. نتای ج: نتایج نشان داد که نمره رویکردهای سطحی و عمیق مطالعه دانشجویان سال اول به صورت معنیداری کمتر از دانشجویان سال سوم و چهارم است. استفاده دانشجویان از رویکردهای راهبردی درسال اول بیشتر از دانشجویان سالهای دیگر است. عملکرد تحصیلی دانشجویان سال دوم بیشتر از سالهای دیگر دانشگاه است. نتیجهگیری: مطالعه حاضر نتایج تازها ی مبنی بر تحولی بودن استفاده از رویکردهای مطالعه طی چهارسال مقطع پزشکی عمومی نشان داده است. استفاده دانشجویان از رویکردهای سطحی، عمیق و راهبردی به صورت تحولی رشد کرده و در سالهای بالاتر، استفاده از رویکرد سطحی کمتر شده و از رویکردهای عمیق و راهبردی بیشتر استفاده میشود. عملکرد تحصیلی بالای دانشجویان در سال دوم به دلیل تسلط بر برنامه درسی است و بع د از سال دوم به دلیل ساختار متفاوت برنامه درسی، افت تحصیلی مشاهده میشود.