1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش بینی اضطراب امتحان بر اساس ادراک از ارتباطات خانواده: نقش میانجی گری تاب آوری تحصیلی و جهت گیری زندگی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تابآوری تحصیلی، اضطراب امتحان، الگوهای ارتباطی خانواده، جهتگیری زندگی
سال 1397
مجله فصلنامه مطالعات روان شناسی و علوم تربیتی
شناسه DOI
پژوهشگران حبیب اله نادری ، سیده رقیه سیدآقایی ، مهین مهدویه ، عباس اکبری

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطهگری تابآوری تحصیلی در رابطه بین ابعاد الگوی ارتباطی خانواده و اضطراب امتحان در دانشآموزان پسر سال اول مقطع متوسطه بود. بدین منظور 291 نفر از دانش 92 با استفاده از روش نمونهگیری - آموزان پسر پایه اول مقطع متوسطه شهر شیراز در سال تحصیلی 93 تصادفی خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده، پرسشنامه تابآوری تحصیلی و پرسشنامه اضطراب امتحان استفاده شد. دادههای پژوهش با ( استفاده از روش رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ( 1 جهتگیری گفت و شنود خانواده پیشبین منفی و معنادار و جهتگیری همنوایی خانواده پیشبین مثبت و معنادار اضطراب امتحان فرزندان است. ( 2) جهتگیری گفت و شنود خانواده پیشبین مثبت و معنادار تابآوری تحصیلی و جهتگیری همنوایی پیشبین منفی آن است. ( 3) جهتگیری گفت و شنود خانواده پیشبین مثبت و معنادار جهتگیری خوشبینانه فرزندان است. ( 4) تابآوری تحصیلی و خوشبینی در رابطه ( بین جهتگیری گفت و شنود خانواده و اضطراب امتحان فرزندان نقش میانجی کامل ایفا میکنند. ( 5 تابآوری تحصیلی و خوشبینی در رابطه بین جهتگیری همنوایی خانواده و اضطراب امتحان فرزندان نقش میانجی سهمی ایفا میکنند.