1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر بخشی روش آموزش مبتنی بر اثرات بار شناختی بر بارشناختی ادراک شده در یادگیری درس ریاضی دانش آموزان دختر پایه چهارم شهرستان فریدون کنار
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آموزش مبتنی بر اثرات بار شناختی، بارشناختی ادراک شده، یادگیری درس ریاضی
سال 1399
پژوهشگران فاطمه ولیپور ، حبیب اله نادری

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر روش آموزش مبتنی بر اثرات بار شناختی بر بارشناختی ادراک شده در یادگیری درس ریاضی دانش آموزان دختر پایه چهارم بود. این پژوهش نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانش آموزان دختر پایه چهارم شهرستان فریدون کنار در نیمسال دوم تحصیلی 1933 1931 تشکیل دادند. در این پژوهش از روش نمونه گیری غیر تصادفی و در - دسترس استفاده شد. بنابراین، بعد از مشخص شدن آزمودنی ها، آنها با استفاده از گمارش تصادفی دریکی از دو گروه آزمایش 11 نفر( و کنترل ) 11 نفر( قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه بارشناختی پاس) 1331 ( استفاده شده است. سپس ( آموزش مبتنی بر اثرات بار شناختی) 7 جلسه( بر روی گروه آزمایش اعمال و در نهایت از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. تجزیه و تحلیل یافته ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و با کاربرد نرم افزار spss انجام شد. نتایج آزمون تحلیل کوورایانس، نشان داد 0 بوده / که سطح معناداری محاسبه شده برای متغیر بارشناختی ادراک شده در یادگیری درس ریاضی دانش آموزان کوچکتر از 001 و مداخله انجام شده بر متغیر مورد بررسی اثربخشی معناداری داشته است. نتایج پژوهش حاکی بود درمان آموزش مبتنی بر اثرات بار شناختی بر بارشناختی ادراک شده در یادگیری درس ریاضی دانش آموزان دختر پایه چهارم تأثیر دارد