1403/03/24
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه مدل علی برای خلاقیت دانشجویان بر اساس متغیر های فردی)خودکارآمدی عمومی، خودکارآمدی خلاق، خردمندی و انگیزش درونی( و اجتماعی)جو دانشگاه
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
پیشرفت خلاقانه، خودکارآمدی عمومی، خودکارآمدی خلاق، انگیزش درونی، خردمندی، جو دانشگاه
سال 1396
مجله ابتكار و خلاقيت در علوم انساني
شناسه DOI
پژوهشگران سیده فاطمه فاطمی ، حبیب اله نادری ، سهیلا هاشمی کوچکسرایی ، فرزانه میکائیلی منیع

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش متغیرهای فردی و اجتماعی در پیش بینی پیشرفت خلاقانه دانشجویان انجام شده است. روش: جامعه پژوهش کنونی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه مازندران هستند که تعداد 366 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، بر اساس دانشکده و جنسیت انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از مقیاس سه بعدی خردمندی، سیاهه ترجیح کاری، مقیاس خودکارآمدی عمومی و مقیاس خودکارآمدی خلاق برای سنجش متغیرهای فردی و از پرسشنامه محقق ساخته ادراک جو دانشگاهی خلاق برای سنجش متغیرهای اجتماعی استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss و ایموس مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج مدل یابی معادله ساختاری نشان داد خودکارآمدی خلاق و انگیزش درونی پیش بینی کننده معنادار پیشرفت خلاقانه هستند. خردمندی سهم معناداری در پیش بینی خلاقیت نداشت و خودکارآمدی عمومی بطور غیر مستقیم و از طریق تأثیر بر خودکارآمدی خلاق، خلاقیت را پیش- بینی می کرد. جو دانشگاه نیز سهم معناداری در پیش بینی پیشرفت خلاقانه دانشجویان داشت و 26 / 0 از تغییرات آن را پیش بینی می کرد.