1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه مهارت های اجتماعی و حساسیت بین فردی دانش آموزان دختر با و بدون اختلال یادگیری خاص
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مهارت های اجتماعی، حساسیت بین فردی، اختلال یادگیری خاص
سال 1400
پژوهشگران حبیب اله نادری ، شهربانو دهرویه ، حمیدرضا دهقان

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه مهارت های اجتماعی و حساسیت بین فردی دانش آموزان دختر با و بدون اختلال یادگیری خاص بود. روش پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشآموزان دختر مقطع دوم ابتدائی دارای اختلال یادگیری خاص و دانش آموزان عادی شهرستان بابلسر در سالتحصیلی 98 - 1397 بودند. نمونه پژوهش شامل 30 دانشآموز دختر مقطع دوم ابتدائی با اختلال یادگیری خاص بودند که به مراکز اختلال یادگیری شهرستان بابلسر مراجعه کرده بودند و 30 دانش آموز عادی به منظور مقایسه با آنها همسان سازی و انتخاب شدند. برای جمع آوری دادهها از پرسشنامه مشکلات یادگیری کلرادو، پرسشنامه مهارت های اجتماعی و مقیاس حساسیت بین فردی استفاده است. جهت تحلیل دادهها از تحلیل واریانس چندمتغیری ) MANOVA ( با استفاده از نرم افزاز SPSS نسخه 25 استفاده شد. نتایج نشان داد در چهار مؤلفه از مؤلفههای مهارتهای اجتماعی یعنی مهارتهای اجتماعی مناسب، رفتارهای غیراجتماعی، پرخاشگری- رفتارهای تکانشی و رابطه با همسالان و همچنین در حساسیت بین فردی در دو گروه از دانشآموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص تفاوت معنیدای وجود دارد. براساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که مشکلات تحصیلی دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص سبب مشکل در مهارت های اجتماعی آنان و مشکلات بین فردی و درنهایت می تواند آنان را به سمت ترک تحصیل و یا برزو بزهکاری... سوق دهد. بنابراین پیشنهاد می شود تا جهت بهبود مهارت های اجتماعی و کاهش مشکلات بین فردی دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص درمان های لازم بکار گرفته شود.