1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه بهزیستی روانشناختی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم دبستان های شهر آمل در سال تحصیلی 1400-1399 )در دوره کرونا(
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پیشرفت تحصیلی، بهزیستی روانشناختی،دانش آموزان
سال 1400
پژوهشگران حبیب اله نادری ، معصومه اقایی

چکیده

هدف پژوهش رابطه بهزیستی روانشناختی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر بوده .پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. در این مطالعه، کلیه دانش 1399 جامعه آماری میباشند که 100 نفر از آنها با روش نمونه گیری غیر تصادفی - آموزان دختر مقطع ابتدایی)پایه ششم(شهر آمل در سال تحصیلی 1400 دردسترس و با توجه به وجود اپیدمی کرونا انتخاب شدند.ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف ) 1989 (می باشد یافته ها با توجه به مدل رگرسیون بدست آمده حاکی از آن است بهزیستی روانشناختی در پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر سهم دارند .