1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
حمایت اجتماعی مرتبط با نقش، تعارضات نقش کار-خانواده- تحصیل و فرسودگی تحصیلی در زنان
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
فرسودگی تحصیلی، حمایت اجتماعیمرتبط با نقش، تعارضات نقش کار-خانواده-تحصیل، زنان
سال 1398
مجله فرهنگ مشاوره و روان درماني
شناسه DOI
پژوهشگران فهیمه عبدالله آبادی ، مجید غفاری ، حبیب اله نادری

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطهای تعارضات نقش کار-خانواده-تحصیل در رابطه بین حمایت اجتماعیمرتبط با نقش و مؤلفههای فرسودگی تحصیلی بود. طرح اینپژوهش، همبستگی بود. تعداد 337 نفر از زنان دانشجوی متأهل، مادر و شاغل که در دانشگاههای شهرهای نیشابور و مشهد مشغول به تحصیل بودند، در سال تحصیلی 97-1396 انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از سیاههی فرسودگی تحصیلی اولدنبرگ )ریسا،زانثوپولوب و تیسائوسیسک، 2015 ،)مقیاس حمایت اجتماعیمرتبط با نقش )زو و سانگ، 2013 )و مقیاس تعارضات نقش کار-خانواده-تحصیل )زو و سانگ، 2013 .)با استفاده از روش برآورد حداکثر درستنمایی و فرایند خودگردانسازی، نتایج تحلیل مسیر نشان داد که الگوی مفهومی پیشنهادی پژوهش برازش مطلوبی با دادهها دارد. مؤلفههای حمایت اجتماعی مرتبط با نقش تأثیرمستقیم، منفی و معنیداربر عدممشغولیت داشتند. حمایت از سوی دانشگاه تأثیرمستقیم،منفی و معنیداربر خستگی داشت. نتایج نشان داد که تعارضات نقش کار-خانواده-تحصیل در رابطه بین حمایت از سوی خانواده و مؤلفههای فرسودگی تحصیلی، نقش واسطهای دارد )05/0