1403/03/24
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه راهبردهای مطالعه و یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
راهبردهای مطالعه، یادگیری، پیشرفت تحصیلی
سال 1394
مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی
شناسه DOI
پژوهشگران زبیده بابابیی ، محبوبه فرامرزی ، حبیب اله نادری ، ثریا فخری

چکیده

اهداف: کنکاش در مورد راهبرد‌های یادگیری و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی، منجر به حرکت در جهت یادگیری مطلوب می‌شود. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین راهبرد‌های یادگیری با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل بود. ابزار و روش ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی که در سال 93-1392 در دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شد، 199 نفر (90 پسر و 109 دختر) از دانشجویان رشته‌‌های پزشکی، دندان‌پزشکی و پیراپزشکی به‌روش طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. داده‌ها با تکمیل پرسش‌نامه راهبرد‌های مطالعه و یادگیری استاندارد لاسی و میانگین معدل تحصیلی دانشجویان جمع‌آوری و با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز رگرسیون چندگانه، آزمون Tمستقل و آنووا با کمک نرم‌افزار SPSS 18 مورد آنالیز قرار گرفت. یافته ها: میانگین تمامی زیرمولفه‌های اشتیاق، مهارت و خودنظم‌دهی در دختران به‌طور معنی‌داری از پسران بیشتر بود (05/0p<). تمامی مولفه‌های راهبرد‌های مطالعه به‌جز مهارت پردازش اطلاعات با پیشرفت تحصیلی دانشجویان ارتباط مثبت معنی‌دار داشتند. زیرمولفه‌های ایده اصلی (343/0=B)، پردازش اطلاعات (278/0=B) و راهبردهای آزمون (229/0=B) قوی‌ترین پیشگویی‌کننده مثبت پیشرفت تحصیلی بودند. همچنین این مدل، 7/24% واریانس معدل تحصیلی را پیش‌بینی کرد. دانشجویان با پیشرفت تحصیلی بالاتر نسبت به دانشجویان با پیشرفت تحصیلی پایین‌تر، در تمامی مولفه‌‌های راهبرد‌های یادگیری به‌جز مولفه پردازش اطلاعات، میانگین نمره بالاتری داشتند (05/0p<). نتیجه‌گیری: راهبردهای مطالعه و یادگیری نقش زیادی در پیشگویی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارند