1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی »اعیان ثابته« با »کهن الگوها« در اندیشۀ ابن عربی و یونگ از منظر کارکردها
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اعیان ثابته، کهن الگوها، خدا، اسطوره، رؤیا، ابنعربی، یونگ
سال 1399
مجله پژوهشنامه ادیان
شناسه DOI
پژوهشگران روشنک جهانی ، علی سنایی ، عظیم حمزییان ، حبیب اله نادری

چکیده

»اعیان ثابته« و »کهنالگوها« دو اصطالح بنیادی در دو نظام فکری متفاوت میباشند. ابنعربی با اصطالح »اعیان ثابته« از منظر عرفان و یونگ نیز با اصطالح »کهن الگوها« از منظر روانشناسی تحلیلی خصوصیات و کارکردهایی را برای آنها بیان کردهاند. هدف این مقاله، یافتن پاسخ پرسشی دربارهی تفاوتها و شباهتهای خصوصیات و کارکردهای »اعیان ثابته« و »کهن الگوها« در دیدگاه ابن عربی و یونگ است. این پژوهش نظری که به روش کتابخانهای انجام شده، نشان میدهد که هر دو متفکر قائل به وجود تصورات اوّلیه در قوۀ شناخت هستند و نفس/روان را همچون لوحی سپید نمیدانند. ابنعربی منشأ این تصورات را اعیان ثابته، معقوالتی در علم الهی، و دارای قابلیت وجودبخشی میداند که با تخیّل خلّاق تجلّی مییابند؛ ولی یونگ منشأ کهن الگوها از جمله کهن الگوی خود یا خدا را غریزه میداند و بازتاب این کهن الگوها را در نمادهای اساطیری و دینی جستجو میکند. بر ایناساس، ابنعربی در نظام فکریاش به »خدا« و یونگ به »انگارۀ خدا« میپردازد.