1403/03/24
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه ویژگیهای ترسیمی کودکان در خانوادههای تکفرزند و چندفرزند بر اساس آزمون ترسیم خانواده
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ویژگیهای ترسیمی، تکفرزند، ترسیم خانواده
سال 1396
مجله سلامت روان كودك
شناسه DOI
پژوهشگران حسین کاویان فر ، حبیب اله نادری ، عادله اصلی پور

چکیده

زمینه و هدف: آزمون ترسیم خانواده برای بررسی عملکرد خانواده، کیفیت دلبستگی کودک- والد، و رابطه کودک با سایر اعضای خانواده مفید استت. هد از انجام پژوه حارتر، مقایسته ویژگیهای ترسیمی کودکان خانوادههای تکفرزند و چندفرزند بر اساس آزمون ترسیم خانواده بود. روش: طرح پژوه توصتتیفی، از نوع علّی مقایستتهای بود. جامعه آماری شتتام تمامی کودکان خانوادههای تکفرزند و چندفرزند )دختر و پستر 1 تا 76 ستاله مراجعهکننده به مرکز مشتاوره و خدما روانشتناختی شتهر ساری در بهار سال 7316 بود. نمونه شام 74 کودک تکفرزند و 76 کودک دارای خواهر و برادر هستتند که با توجه به تمایلشان برای ترسیم نقاشی خانواده از بین تمامی کودکان مراجعهکننده با روش در دستترس انتخاب شتدند. ابزار پژوه ، آزمون ترستیم خانواده بود. جهت تللی دادهها از مجذور خی استفاده گردید. ˂ 6/ یافتهها: نتایج نشتتان داد که بین کودکان در خانوادههای تکفرزند و چندفرزند در اولین شتتخت ترستتیمشتتده ) 65 p و افزودن ˂ 6/ فردی جدید ) 65 p تفاو معنادار وجود دارد. در شاختهای ترسیمی تفاو معناداری بین کودکان دو گروه مشاهده نگردید. نتیجهگیری: ترتیب تولد و تعداد فرزندان یکی از عوام مؤثر در شتک گیری شخصیت، ویژگیهای عاطفی و رفتاری کودکان است و آزمون ترسیم خانواده ابزار مناسبی است تا کودکان در فضایی امن، انگیزهها، ترسها، و تمایلاتشان را بیان کنند.