1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی مقایسه ای باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی دانشجویان دوره کارشناسی سال اول و آخر دانشگاه مازندران
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
راهبردهای یادگیری خود نظم یافته، باورهای انگیزشی، دانشجویان سال اول، دانشجویان سال آخر.
سال 1395
پژوهشگران حبیب اله نادری

چکیده

چکیده: هدف از پژوهش کنونی بررسی مقایسه ای باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی دانشجویان دوره کارشناسی سال اول و آخر دانشگاه مازندران می باشد. گروه نمونه پژوهش کنونی 200 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی( 100 نفر سال اول و 100 نفر سال آخر) می باشند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودانگیخته(پنتریچ و دی گروت، 1990 ) را تکمیل نمودند. داده های مشارکت کنندگان با استفاده از روش آماری تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیره(مانوآ) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این آزمون نشان داد بین راهبرد های یادگیری خود نظم یافته(خود نظم دهی و راهبرد شناختی) و باورهای انگیزشی( ارزشگذاری درونی، اضطراب امتحان و خودکارآمدی) دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد و میانگین نمرات دختران در همه متغیرها بالاتر از پسران است. همچنین در راهبردهای یادگیری خود نظم یافته دانشجویان سال اول و آخر تفاوت معناداری وجود دارد؛ میانگین نمرات دانشجویان سال آخر در راهبردهای یادگیری خود نظم یافته بیش از دانشجویان سال اول است. همچنین، هیچ تفاوت معناداری در باورهای انگیزشی دانشجویان سال اول و آخر دانشگاه دیده نشده است. واژگان