1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
ارتباط میان راهبرد های تنظیم شناختی هیجان,ناامیدی و سرمایه های روانشناختی با اهمال کاری تحصیلی دانشجویان
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
راهبرد های تنظیم شناختی هیجان,ناامیدی ; سرمایه های روانشناختی ; اهمال کاری تحصیلی ;دانشجویان
سال 1401
پژوهشگران سامان هاشم حمد(دانشجو)، فرشته باعزت(استاد مشاور)، حبیب اله نادری(استاد راهنما)

چکیده

در این پزوهش به این نتیجه رسیدیم که بین میزان راهبرد های تنظیم شناختی هیجان,ناامیدی و سرمایه های روانشناختی با اهمال کاری تحصیلی دانشجویان رابطه معنی دارد.