1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه هوش هیجانی با کیفیت زندگی دانشجویان رشته گردشگری_مطالعه موردی :دانشجویان رشته گردشگری دانشگاه مازندران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
هوش هیجانی، کیفیت زندگی، دانشجویان گردشگری، هوش غیرشناختی
سال 1396
مجله برنامه ريزي و توسعه گردشگري
شناسه DOI
پژوهشگران حبیب اله نادری ، مهدی اکبری

چکیده

این مقاله درصدد شناسایی رابطه حیطههای درونفردی، برون فردی، سازگاری، کنترل استرس و خلق عمومی هوش هیجانی با کیفیت زندگی دانشجویان رشته گردشگری دانشگاه مازندران بوده است. با روش تحقیق همبستگی، تعداد 139 نفر نمونه با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند) 85 دانشجو دخترو 54 دانشجو پسر(. از دو ابزار استاندارد 90 سوالی هوش هیجانی باراُن و پرسشنامه 26 گویهای استاندارد شده کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ) 1996 ( استفاده شده است. از مدل معادلات ساختاری نیز برای تجزیه و تحلیل استفاده شد. نتایج نشان داد که از 6 شاخص برازش، چهار شاخص برازش عالی و دو شاخص نیز از برازش قابل قبول برخوردار بودند. مدل مفهومی پژوهش با ابعاد هوش هیجانی حدود 58 درصد از واریانس کیفیت زندگی را تبیین میکند. حیطه درونفردی توانسته 37 درصد، حیطه برون فردی توانست 38 درصدو حیطه کنترل استرس توانست 29 درصد از واریانس کیفیتزندگی را تبیین نماید. اما حیطه سازگاری و خلق عمومی نتوانسته کیفیت زندگی دانشجویان را تبیین نماید. نتایج نشان داده که افرادی با هوش هیجانی بالا توانایی اداره مطلوب وضع روانی، کنترل تکانه ها، همدلی، آگاهی یافتن از احساسات خود و دیگران دارند. هوش هیجانی عاملی است که هنگام شکست و ناملایمات ناشی از دست نیافتن به هدف در شخص امید و انگیزه ایجاد میکند که نشانه سلامت فرد است که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر کیفیت زندگی اثر مثبت میگذارد. با ارتقا هوش هیجانی دانشجویان گردشگری میتوان توان مقابله با این استرسها را افزایش و کیفیت زندگی شان را بهبود بخشید.