1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی بازی درمانی گروهی با رویکرد شناختی رفتاری بر مدیریت هیجان در کودکان مبتلا به اوتیسم
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بازی درمانی گروهی با رویکرد شناختی رفتاری، مدیریت هیجان، اوتیسم
سال 1399
پژوهشگران سودابه قلی نژاد ، حبیب اله نادری

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین تاثیر بازی درمانی گروهی با رویکرد شناختی رفتاری بر مدیریت هیجان در کودکان مبتلا به اوتیسم دوره دوم ابتدایی بود. این پژوهش نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل؛ کلیه کودکان اتیستیک دوره دوم ابتدایی مراجعه کننده به مرکز نیک اندیشان کودکان اوتیسم مازندران شهرستان ساری بود که تعداد 50 نفر در شش ماه اول سال 1398 در این مرکز طبق تشخیص تیم روان شناس و روان پزشک، فرزند آنها دارای اختلال طیف اوتیسم پرونده تشکیل داده بودند. در این پژوهش از روش نمونه گیری غیر تصادفی و در دسترس 95 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند، بعد از مشخص شدن آزمودنیها با گمارش تصادفی در یکی از دو گروه آزمایش ) 10 نفر( و کنترل ) 10 نفر( قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ه ا از پرسشنامه مدیریت هیجان ) 0555 (، استفاده شده است. سپس بازی درمانی گروهی با رویکرد شناختی رفتاری) 15 جلسه( بر روی گروه آزمایش اعمال و در نهایت از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. نتایج پژوهش حاکی بود بازی درمانی گروهی با رویکرد شناختی رفتاری بر مدیریت هیجان در کودکان مبتلا به اوتیسم دوره دوم ابتدایی تاثیر دارد.