1403/03/24
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
محیط اجتماعی و خلاقیت: بررسی نقش جو دانشگاه در پیشرفت خلاقانه دانشجویان
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
پیشرفت خلاقانه، جو دانشگاه، دانشجویان
سال 1395
مجله پژوهش هاي روان شناسي اجتماعي
شناسه DOI
پژوهشگران سیده فاطمه کاظمی ، حبیب اله نادری ، سهیلا هاشمی کوچکسرایی ، فرزانه میکائیلی منیع

چکیده

مقدمه: پژوهش کنونی با هدف بررسی نقش جو دانشگاه در پیشرفت خلاقانه ی دانشجویان انجام شد. روش: با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 362 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه مازندران انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس پیشرفت خلاقانه ی کارسون، پترسون و هیگینز (2005) و پرسش نامه ی ادراک جو دانشگاهی خلاق بود. داده ها با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که جو دانشگاه، سهم معناداری در پیش بینی پیشرفت خلاقانه ی دانشجویان دارد و می تواند 31٪ از تغییرات پیشرفت خلاقانه ی دانشجویان را پیش بینی کند. نتیجه گیری: جو دانشگاه به عنوان متغیری اجتماعی، سهم معناداری در پیش بینی پیشرفت خلاقانه ی دانشجویان دارد.