1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر آموزش آگاهی واجشناسی بر کاهش خطاهای املایی دانشآموزان دارای اختلال نوشتن
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ا: آگاهی واجشناختی، خطاهای املا، اختلال نوشتن، دانشآموز
سال 1391
مجله International Journal of Behavioral Sciences
شناسه DOI
پژوهشگران فرشته باعزت ، حبیب اله نادری ، راضیه ایزدی فرد

چکیده

ه: پژوهش حاضر با هدف تأثیر بسته آموزشی آگاهی واجشناسی بر کاهش خطاهای املای دانشآموزان دارای اختلال نوشتن در پایه سوم ابتدایی شهر تهران صورت گرفت. روش: روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود. ابتدا 20 دانشآموز پایه سوم ابتدایی شهر تهران که دارای مشکلات املا بودند پس از اجرای آزمونهای تشخیصی (آزمون هوش وکسلر کودکان و آزمون اختلال نوشتن) به شیوه نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند. سپس بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. آزمودنیهای گروه آزمایش به مدت 13 جلسه، تحت آموزش بسته آموزشی آگاهی واج- شناسی قرار گرفتند، اما گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت نکردند. پس از آن، در هر دو گروه آزمایشی و گواه، پسآزمون و آزمون پیگیری (پس از گذشت 3 ماه) به اجرا درآمد. دادههای بهدست آمده با استفاده از روش آماری کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.