1403/03/24
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
الگویابی انگیزش در ارتباط بین اضطراب امتحان و اهمال کاری تحصیلی با پیشرفت
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
الگویابی انگیزش اضطراب امتحان اهمالکاری تحصیلی دانشجویان
سال 1398
مجله راهبردهاي آموزش در علوم پزشكي
شناسه DOI
پژوهشگران فاطمه رسولی خورشیدی ، غلام رضا صرامی ، حبیب اله نادری ، علی اصغر شجاعی

چکیده

مقدمه: این که چه عواملی بر پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانشجویان تأثیر میگذارد، یا سهم و مشارکت هر عامل چه اندازه است، همواره از حیطههای مورد علاقه پژوهشگران بوده است. این پژوهش با هدف بررسی مدل یابی روابط ساختاری - اضطراب امتحان و اهمال کاری تحصیلی با پیشرفت با واسطه گری نقش انگیزش پیشرفت انجام شد. روش کار: روش پژوهش توصیفی- همبستگی و به طور خاص مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری 32522 نفر از دانشجویان دانشگاههای شهر بابل بودند که تعداد 520 نفر، 253 دختر و 255 پسر، به عنوان نمونه آماری و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و با پرسشنامههای انگیزش پیشرفت هرمنس، اضطراب امتحان ساراسون و اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم ارزیابی شدند. معدل کل نمرات آنها به عنوان ملاک پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد. یافتهها: نتایج نشان داد، بین اضطراب امتحان، اهمال کاری تحصیلی و انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی رابطه 2 از واریانس پیشرفت تحصیلی توسط انگیزش / وجود دارد و مدل پژوهش با برازش مناسب تأیید گردید. همچنین 31 پیشرفت، اضطراب امتحان و اهمال کاری تحصیلی مورد تبیین قرار گرفت. نتیجهگیری: از این رو میتوان نتیجه گیری کرد، با کاهش اضطراب امتحان و اهمال کاری تحصیلی میتوان انگیزش پیشرفت را در دانشجویان بالا برد و پیشرفت تحصیلی آنها را ارتقاء بخشید