1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی متغیرهای پیشایندی مؤثر بر پیامدهای یادگیری دانشجویان دوره کارشناسی (فراتحلیل)
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
پیامدهای یادگیری، نیازهای روانشناختی، محیط یادگیری، انگیزش، رویکرد مطالع ه ، دانشجویان کارشناسی
سال 1400
مجله پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي
شناسه DOI
پژوهشگران مهدی اکبری ، حبیب اله نادری ، جلیل فتح ابادی ، امید شکری

چکیده

پیامدهای یادگیری به دستاوردهای فرد بعد از یادگیری اشاره دارد که در پی آ ن، رشد و توسع ه فرد در حوزههای شناختی، عاطفی، هیجانی و مهارتی صورت میگیرد و زمینه رشد بیشتر وی برای انتزاع از معنا و مفاهیم درسی ایجاد میشود. شناسایی متغیرهای پیشایندی مؤثر بر پیامدهای یادگیری دانشجویان از دغدغههای مهم روانشناسی تحصیلی است. هدف اصلی این مطالعه مرور مطالعات ملی و بینالمللی، تلفیق آنها و انجام دادن فراتحلیل دقیق، شناسایی متغیرهای پیشایندی مؤثر بر پیامدهای یادگیری دانشجویان دوره کارشناسی و طراحی مدل پیشبینی پیامدهای یادگیری بود. با مرور بیش از 150 مطالعه در 30 سال اخیر، 30 منطبق با ملاکها تشخیص داده شد. با استفاده از نرمافزار فراتحلیل جامع، اندازه اثر بر اساس شاخص همبستگی محاسبه شد. یافتهها نشان داد که تأثیر چهار متغیر نیازهای روانشناختی، محیط یادگیری، انگیزش تحصیلی و رویکردهای مطالعه بر پیامدهای یادگیری دانشجویان معنادار است. تأثیر میانگین اندازه اثر همه مؤلفههای نیازهای روانشناختی (خودمختاری، شایستگی و ارتباط)، همه مؤلفههای محیط یادگی ری (جو کلاسی، یادگیری و دانشگاهی)، دو مؤلف ه انگیزش تحصیلی (انگیزش درونی و بیانگیزگی) و دو مؤلفه رویکردهای مطالعه (سطحی و عمیق) بر پیامدهای یادگیری معنادار شد. ب ر اساس چهار عامل مؤثر بر پیامدهای یادگیری دانشجویان دوره کارشناسی، مدل مفهومی طراحی شد.