1403/03/03
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
بررسی نقش تورم گروه‌های مختلف کالایی بر رفاه اقتصادی ایران شهریار زروکی، سحر نصرنژاد نشلی، نیلوفر گرگانی فیروزجاه (1403)
تحلیل اثر سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی بر رفاه اقتصادی در ایران طی 5 دهه شهریار زروکی، احمدرضا احمدی، مهدی حسن‌پور ورکلائی، محمدرضا زارع چمازکتی (1403)
تحلیلی نامتقارن از انصاف و پیچیدگی مالیاتی بر رفاه اقتصادی در ایران شهریار زروکی، فاطمه ملا تبار، سحر نصرنژاد نشلی، میترا نوروزی (1402)
تحلیل اثر نامتقارن شکاف نرخ ارز بر رفاه اقتصادی در ایران سارا مقصودی، محمد عبدی سید کلایی، شهریار زروکی (1402)
تحلیل اثر رانت نفت بر رفاه اقتصادی در ایران، با تأکید بر اقتصاد زیرزمینی شهریار زروکی، آرمان یوسفی بارفروشی، زهرا یوسف زاده روشن، احمدرضا احمدی (1402)
تحلیل اثر ناترازی بودجۀ دولت بر رفاه اقتصادی در ایران شهریار زروکی، سحر نصرنژاد نشلی، میترا نوروزی، معصومه خوشه گل نوروزی (1402)
تحلیل اثر رانت نفت بر مالیات در ایران با تمرکز بر نقش اقتصاد زیرزمینی شهریار زروکی، مانی مؤتمنی، سیده مبینا صالحی بابلی (1402)
بررسی اثر متغیرهای مالی بر رفاه اقتصادی ایران شهریار زروکی، آرمان یوسفی بارفروشی، زهرا خلیلی، مروارید حدیدی (1402)
نقش نامتقارن نابرابری درآمد و تورم بر رفاه اقتصادی در ایران مانی مؤتمنی، شهریار زروکی، درسا محمدیان (1402)
تحلیل اثر شدت و قیمت حامل های انرژی بر رفاه اقتصادی در ایران شهریار زروکی، یوسف محنت فر، فاطمه ملا تبار (1402)
تحلیل اثر تأمین مالی خرد بر فقر خانوارهای شهری و روستایی در ایران شهریار زروکی، مستانه یدالهی اطاقسرا، علی توسلی نیا، مرتضی سحاب خدامرادی (1402)
تأثیر مخارج گروه‌های کالایی بر احتمال فقر خانوار شهری با توجه به سطوح ثروت در ایران شهریار زروکی، مانی مؤتمنی، نیلوفر گرگانی فیروزجاه (1402)
Fiscal illusion and income inequality: an empirical investigation shahryar zaroki, Arman Yousefi barfurushi, mastaneh yadollahi otaghsara (2023)
تاثیر رشد اقتصادی بر فقر: مطالعات تطبیقی برنامه اول و سوم توسعه محمدرضا زارع چمازکتی، زهرا کریمی موغاری، شهریار زروکی (1402)
تحلیل عوامل مؤثر بر فقر خانوارهای شهری با توجه به سطوح ثروت غیرمنقول در ایران شهریار زروکی، مستانه یدالهی اطاقسرا، سارا مقصودی (1401)
بررسی اثر نابرابری درآمدی بر احتمال وقوع تنش های بانکی در ایران محمد عبدی سید کلایی، شهریار زروکی، کوثر ابراهیمی کلاریجانی (1401)
تحلیل نقش اقتصاد زیرزمینی در رفاه اقتصادی شهریار زروکی، علی توسلی نیا، سحر نصرنژاد نشلی، زهرا خلیلی (1401)
برآورد فرار مالیاتی با روش تانزی و تحلیل اثر ابزارهای مالی دولت شهریار زروکی، آرمان یوسفی بارفروشی، علی توسلی نیا، مروارید حدیدی (1401)
برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی و تاثیر نامتقارن آن بر مصرف انرژی در ایران شهریار زروکی، محمد عبدی سید کلایی، محسن پورسعیدی (1401)
تحلیل اثر دوگانه تورم بر نابرابری درآمد در ایران: با تاکید بر سبد کل و گروه های کالایی شهریار زروکی، وحید تقی نژاد عمران، عالیه محمودی عالمی (1401)
تحلیل عوامل موثر بر اشتغال غیررسمی مناطق شهری و روستایی در ایران (با رویکرد داده های شبه تابلویی) شهریار زروکی، مستانه یدالهی اطاقسرا، آرمان یوسفی بارفروشی (1400)
The Role of Islamic Contracts Credits in Private Investment in Iran: An Application of Threshold Regression Approach mohammad abdi seyyedkolaei, shahryar zaroki, yousef eisazadeh roshan (2021)
تحلیل نقش بی ثباتی اقتصاد کلان بر نابرابری درآمد در ایران شهریار زروکی، محمد عبدی سید کلایی، آرمان یوسفی بارفروشی (1400)
محاسبه و تجزیه و تحلیل اشتغال غیررسمی در بخش های اقتصادی و برآورد منابع ازدست رفتۀ تأمین اجتماعی شهریار زروکی، مستانه یدالهی اطاقسرا، آرمان یوسفی بارفروشی (1400)
اشتغال غیررسمی و فقر خانوارهای شهری و روستایی در ایران شهریار زروکی، مستانه یدالهی اطاقسرا، آرمان یوسفی بارفروشی (1399)
تحلیل عوامل مؤثر بر احتمال فقر خانوار در ایران با تأکید بر نوع فعالیت شهریار زروکی، زهرا کریمی موغاری، سحر اعتمادی (1399)
Real Minimum Wage and Informal Employment in Iran shahryar zaroki, mastaneh yadollahi otaghsara (2020)
آزمون اثر تانزی و پاتینکین در اقتصاد ایران شهریار زروکی، آرمان یوسفی بارفروشی، اکرم مقدسی سدهی (1399)
اثر شکاف نرخ ‎ارز و نامتقارنیِ تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد در ایران شهریار زروکی، آرمان یوسفی بارفروشی، یاسر مهری کارنامی (1399)
آزمون تجربی تاثیر بیمه بر نابرابری د رآمد د ر ایران امیر منصور طهرانچیان، شهریار زروکی، نوا ایمانی (1398)
آزمون قانون اوکان در اقتصاد ایران: شواهد جدید با رهیافت غیر خطی مانی مؤتمنی، احمد جعفری صمیمی، شهریار زروکی (1398)
تحلیل اثر نامتقارن نرخ ارز بر اشتغال در ایران با تأکید بر بخش های اقتصادی شهریار زروکی، زهرا میلا علمی، آرمان یوسفی بارفروشی (1398)
تحلیل رفاه اقتصادی با تاکید بر ابعاد جهانی شدن احمد جعفری صمیمی، شهریار زروکی، سیده رقیه ساداتی امیری (1397)
تبیین و برآورد اشتغال غیررسمی و تحلیل عوامل موثر بر آن زهرا کریمی موغاری، شهریار زروکی، زریان احمدی (1397)
تحلیل نقش توریسم بر رفاه اقتصادی با روش داده های تابلویی شهریار زروکی، حسنا ازوجی، سیده رقیه ساداتی امیری (1397)
محاسبه و تحلیل ساختار اشتغال غیر رسمی در مناطق شهری استان کردستان زهرا کریمی موغاری، شهریار زروکی، زریان احمدی (1397)
تحلیل نامتقارنی تکانه های قیمت و درآمد نفت در نرخ بیکاری ایران کاربردی از الگوی NARDL شهریار زروکی، آرمان یوسفی بارفروشی، امیرحسین فتح الله زاده (1397)
تحلیل اثر نامتقارن قیمت نفت و شکاف تورم بر نرخ ارز غیر رسمی در ایران شهریار زروکی، آرمان یوسفی بارفروشی، امیرحسین فتح الله زاده (1397)
تحلیل اثر قیمت جهانی نفت بر ارزش سهام صنایع پتروشیمی در ایران با رهیافت ARDL غیرخطی شهریار زروکی، مانی مؤتمنی، امیرحسین فتح الله زاده (1397)
ارائه مدلی با ثبات از محافظه کاری باسو با استفاده از روش GMM-sys فرهاد فلاح نژاد، حسین فخاری، شهریار زروکی (1397)
زیان رفاهی افزایش قیمت در اقلام عمده غذایی کاربردی از روش Panel- SURE در استان های کشور محمد تقی گیلک حکیم آبادی، شهریار زروکی، صدیقه رحمتی حاجی آبادی (1396)
برآورد و تحلیل منابع از دست رفته تأمین اجتماعی در بخش غیررسمی زهرا کریمی موغاری، شهریار زروکی، زریان احمدی (1396)
تأثیر بی ثباتی اقتصادکلان بر جرایم مالی در ایران محمد تقی گیلک حکیم آبادی، شهریار زروکی، شهره حسن زاده (1396)
اثر قیمت بنزین بر شدت انرژی: مطالعه تطبیقی ایران و ترکیه زهرا کریمی موغاری، شهریار زروکی، حمیدرضا تقی پور خوئینی (1395)
اثر تورم بر تغییرپذیری قیمت نسبی در ایران وحید تقی نژاد عمران، شهریار زروکی، زینب صالحی (1395)
آزادسازی تجاری و عملکرد کشاورزی کاربردی از شاخص های درون بخشی و کلی تجارت بین الملل شهریار زروکی، مانی مؤتمنی، محمد احمد نتاج فریدونی (1395)
مقاله ارائه شده
تحلیل عوامل موثر بر اشتغال زنان در مناطق شهری و روستایی ایران با تاکید بر تحصیلات رسمی زهرا کریمی موغاری، شهریار زروکی، نسیم سلمان پور ملکشاه (1397)
تحلیل رفاه اقتصادی با تاکید بر بعد اقتصادی جهانی شدن احمد جعفری صمیمی، شهریار زروکی، سیده رقیه ساداتی امیری (1397)
تحلیل اثر قیمت نفت و نرخ ارز بر قیمت سهام صنایع پتروشیمی در ایران شهریار زروکی، مانی مؤتمنی، امیرحسین فتح الله زاده (1397)
تحلیل توسعه یافتگی بین استان های کشور در بخش های عمده اقتصادی شهریار زروکی، جواد گیلانی پور، مصطفی ناظری تیله نوئی (1397)
بررسی مبانی اقتصاد محیط زیست و رشد اقتصادی مروارید حدیدی، شهریار زروکی، حامد آقاجانی (1397)
تحلیل مصرف انرژی در ایران با تاکید بر نقش گروه های جمعیتی شهریار زروکی، مانی مؤتمنی، الهه خوشکام (1397)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
محاسبه و تجزیه تحلیل اشتغال غیررسمی در بخش های اقتصادی و برآورد منابع ازدست رفته تأمین اجتماعی شهریار زروکی، مستانه یدالهی اطاقسرا، آرمان یوسفی بارفروشی، جواد نوبخت، مانی مؤتمنی (1399)
تحلیل اثر شکاف نرخ ارز، نامتقارنی تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد در ایران: کاربردی از رهیافت غیرخطی شهریار زروکی، یاسر مهری کارنامی، آرمان یوسفی بارفروشی، امیر منصور طهرانچیان، مانی مؤتمنی (1398)
اثرات آستانه ای نوسانات نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش های اقتصاد (کاربردی از روش خود رگرسیون آستانه ای) امیر منصور طهرانچیان، یلدا مصطفی پور، شهریار زروکی، سعید راسخی (1397)
کتاب
برگزاری همایش
هشتمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران امیر منصور طهرانچیان، مانی مؤتمنی، شهریار زروکی (1397)
سخنرانی
کسب عنوان برتر پژوهشی
نشریات
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه
تحلیل اثر شکاف نرخ ارز بر رفاه اقتصادی در ایران سارا مقصودی، شهریار زروکی، محمد عبدی سید کلایی (1402)
توسعه مالی و تاثیر آن بر درآمد سرانه کشور های عضو پیمان شانگهای زهرا موسوی، شهریار زروکی، یوسف محنت فر (1402)
اثر رونق و رکود بر رفاه اقتصادی در ایران مهدی حسن‌پور ورکلائی، شهریار زروکی، محمد عبدی سید کلایی (1402)
اثر مالیات تورمی بر فقر در ایران مهشید سورچی، مانی مؤتمنی، شهریار زروکی (1401)
محاسبه رفاه اقتصادی با شاخص ترکیبی و تحلیل اثر مالیات تورمی بر آن در ایران مارال مهیمنی، شهریار زروکی، محمد عبدی سید کلایی (1401)
اثر شدت انرژی بر عملکرد زیست محیطی در کشورهای حوزه خلیج فارس Akram ABDULHADI GHAILAN, َAhmad Jafari Samimi, shahryar zaroki (2022)
تاثیر رشد اقتصادی بر فقر: مطالعه تطبیقی برنامه اول و سوم توسعه محمدرضا زارع چمازکتی، شهریار زروکی، زهرا کریمی موغاری (1401)
بررسی رابطه علی بین حجم پول و ادوار تجاری در ایران غراله یزدانیان، شهریار زروکی، هدی زبیری (1401)
تاثیر اندازه دولت بر شاخص توسعه انسانی در منتخب اوپک رضا طاهریان، شهریار زروکی، یوسف محنت فر (1400)
تحلیل اثر قیمت نفت و مصرف حامل های انرژی بر رفاه اقتصادی در ایران فاطمه ملا تبار، یوسف محنت فر، شهریار زروکی (1400)
تحلیل اثر نامتقارن اقتصاد زیرزمینی بر مصرف انرژی در ایران محسن پورسعیدی، محمد عبدی سید کلایی، شهریار زروکی (1400)
تحلیل اثر ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی کار بر اجتناب مالیاتی در شرکت های صادراتی سودابه برارجانی، محمد عبدی سید کلایی، شهریار زروکی (1400)
بررسی اثرات تغییر نرخ ارز بر شاخص رفاه در کشورهای منتخب نجمه جیر سرایی، شهریار زروکی، امیر منصور طهرانچیان (1400)
تاثیر نهادهای سیاسی بر ظرفیت مالیاتی در کشورهای منتخب آروین محبی، شهریار زروکی، هدی زبیری (1400)
تاثیر شدت انرژی و کارایی محیط زیست در کشور های منتخب محدثه احمدی، شهریار زروکی، یوسف محنت فر (1396)

علایق پژوهشی

  • اقتصاد انرژی
  • اقتصاد بخش عمومی
  • اقتصادسنجی
بیشتر