1403/03/24
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
تبیین عوامل موثر بر ساختار سرمایه بانک های خصوصی و محاسبه سرعت تعدیل: کاربردی از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ساختار سرمایه، سرعت تعدیل، گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی، بانک های خصوصی.
سال 1396
پژوهشگران شهریار زروکی ، مانی مؤتمنی ، ابوالقاسم صفرزاده امیری

چکیده

تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه، یکی از مهمترین و چالش برانگیز ترین مسائل پیش روی بانک ها بوده است. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر میزان ساختار سرمایه و محاسبه سرعت تعدیل ساختار سرمایه در 15 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1389 تا 1394 است. نتایج حاصل از برآورد الگوی داداه های تابلویی پویا با تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان می دهد که بانک ها به طور متوسط با سرعت تعدیل 75 درصد به سمت ساختار سرمایه هدف شان حرکت می کنند و در مدت یک سال می تواند بیشتر از دوسوم انحراف از اهرم هدف شان را جبران کند. سودآوری (مطابق با مدل سلسله مراتبی)، فرصت های رشد (مطابق با مدل سلسله مراتبی و موازنه ایستا)، اندازه بانک (مطابق با مدل سلسله مراتبی) و دارایی قابل وثیقه (مطابق با مدل سلسله مراتبی و مدل موازنه ایستا) اثر منفی بر ساختار سرمایه دارد. همچنین نرخ موثر مالیاتی (مطابق با مدل توازن پایدار و نظریه میلر و مودیلیانی)، دارایی های ثابت مشهود (مطابق با مدل موازنه ایستا) و کسری مالی (مطابق با مدل موازنه ایستا) اثر مثبت بر ساختار سرمایه دارد.