1403/03/25
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل رفاه اقتصادی با تاکید بر ابعاد جهانی شدن
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
رفاه اقتصادی، جهانی شدن، شاخص ترکیبی جهانی شدن، داده های تابلویی
سال 1397
مجله مدلسازي اقتصادي
شناسه DOI
پژوهشگران احمد جعفری صمیمی ، شهریار زروکی ، سیده رقیه ساداتی امیری

چکیده

هدف این مقاله بررسی اثر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهانی شدن بر رفاه اقتصادی برای 50 کشور منتخب در سه طبقه­ درآمدی طی دوره­ زمانی 2005 - 2015 می­باشد. برای این منظور، رفاه اقتصادی با استفاده از شاخص ترکیبی جهانی­شدن ( (IEWBمحاسبه شده است. نتایج برآورد الگو در چهار قالب با روش داده­های تابلویی نشان داد در کشورهای با درآمد بالا بعد اقتصادی و اجتماعی جهانی­شدن بر رفاه اقتصادی اثر مثبت داشته و بعد سیاسی اثر معناداری ندارد. این در حالی است که در کشورهای با درآمد متوسط، تنها بعد اقتصادی جهانی­شدن بر رفاه اقتصادی اثرگذار (مثبت) است. همچنین در کشورهای با درآمد پایین، رفاه اقتصادی به طور معکوس از جهانی شدن اقتصادی و اجتماعی اثر می­پذیرد و جهانی­شدن سیاسی بر رفاه، اثر معناداری ندارد. درآمد سرانه با اثر مثبت همراه است و تورم اثر معناداری بر رفاه اقتصادی ندارد. بر اساس نتایج، افزایش روابط اقتصادی در کشورهای با درآمد بالا و متوسط پیشنهاد می­شود.