1403/03/25
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
سنجش واکنش شاخص رفاه سالانه به تورم ماهانه در ایران: کاربردی از الگوی ترکیبی داده‌های با فرکانس متفاوت
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تورم، داده های مخلوط، رشد اقتصادی، رفاه اقتصادی، ایران.
سال 1402
مجله برنامه ریزی و بودجه
شناسه DOI
پژوهشگران مانی مؤتمنی ، شهریار زروکی ، آرمان یوسفی بارفروشی

چکیده

مهار تورم یکی از الزامات سیاستگذاری‌های اقتصادی است. افزایش مداوم تورم می‌تواند به تشدید فقر، نابرابری درآمد و حتی افزایش جرم منجر شود. از این‌رو، مطالعات متعددی تورم را عاملی اثرگذار بر کاهش رفاه اقتصادی تشخیص داده‌اند. با توجه به این‎که در دهه‌های اخیر، اقتصاد ایران گرفتار تورم شدیدی بوده است، به نظر می‌رسد که وضعیت رفاهی مردم ایران واکنش سریعی نسبت به این متغیر داشته باشد و کاستن از فرکانس داده‌ها می‌تواند موجب کاهش توضیح دهندگی الگو شود. در این پژوهش کوشش شده است که اثر تورم ماهانه بر رفاه اقتصادی در دوره زمانی 1399-1351 مورد سنجش قرار گیرد. از آن‎جایی که شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی نمی‌تواند در فرکانسی بالاتر از سالانه مشخص گردد، استفاده از الگوی داده‌های ترکیبی ضروری است. رشد اقتصادی نیز به عنوان متغیر کنترل در الگو لحاظ شده است. نتایج برآورد حاکی از آن است که تورم اثر منفی (نامطلوب) و رشد اقتصادی اثر مثبت (مطلوب) بر رفاه اقتصادی دارد. همچنین، اثر تورم به شکل‌ معناداری بزرگ‌تر از رشد اقتصادی است. به عبارتی دیگر، کنترل تورم در بلندمدت می‌تواند در مقایسه با رشد اقتصادی اثر بزرگ‌تری بر سطح رفاه اقتصادی جامعه داشته باشد.