1403/03/24
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل اثر شکاف نرخ ارز بر رفاه اقتصادی در ایران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
شکاف نرخ ارز، رفاه اقتصادی، ایران
سال 1402
پژوهشگران سارا مقصودی(دانشجو)، شهریار زروکی(استاد مشاور)، محمد عبدی سید کلایی(استاد راهنما)

چکیده

رفاه چیست و چه تاثیری بر زندگی روزمره افراد جامعه دارد که دولت ها با وعده سیاست هایی در راستا افزایش رفاه سکان هدایت را به دست می‌گیرند اما به سختی می-توانند به آن عمل کنند. در سال های اخیر شاهد نزول جایگاه رفاهی ایران در رتبه بندی های مختلف بوده‌ایم. شاخص های رفاهی در طی سالها دستخوش تغییرات زیادی در راستا محاسبه دقیق تر بوده‌اند. در این پژوهش به اثرگذاری شکاف نرخ ارز، به عنوان یکی از عوامل مهم در اقتصاد بر رفاه اقتصادی در طی سالهای 1357 تا 1400 ، با استفاده از شکاف میان بازار ارز آزاد و نرخ ارز رسمی و رفاه اقتصادی در ایران پرداخته‌است. در این پژوهش از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی غیرخطی استفاده شده است. نتایج بررسی نشان می‌دهد رابطه غیرمتقارن معنی‌داری میان شکاف نرخ ارز بازار آزاد و بازار رسمی با رفاه اقتصادی وجود دارد. شکاف نرخ ارز اثر منفی بر رفاه اقتصادی دارد و می‌توان اظهار داشت در بلندمدت، کاهش‌ها در شکاف نرخ ارز بیش از سه برابرِ افزایش‌ها در شکاف نرخ ارز بر رفاه اقتصادی اثرگذار است. همچنین نتایج نشان می‌دهد رشد اقتصادی و درآمد سرانه با اثری مثبت، و تورم و بیکاری بطور منفی بر رفاه اقتصادی اثرگذار است.