1403/03/25
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل اثر نامتقارن نرخ ارز بر اشتغال در ایران با تأکید بر بخش های اقتصادی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نرخ ارز، اشتغال، رهیافت نامتقارن، بخش های اقتصادی، ایران.
سال 1398
مجله پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي
شناسه DOI
پژوهشگران شهریار زروکی ، زهرا میلا علمی ، آرمان یوسفی بارفروشی

چکیده

با توجه به ساختار نظام‎های نرخ‎ارز در ایران و وابستگی آن به درآمد‎های نفتی در دهه‎های اخیر، انتظار می­رود که تغییرات نرخ ارز درنتیجه تغییرات عمده قیمت نفت صورت گیرد. در این راستا افزایش­ها و کاهش­ها در نرخ ارز با تأثیرگذاری بر میزان سودآوری بنگاه‎های اقتصادی، می­تواند بر سطح اشتغال بنگاه‎های اقتصادی مؤثر واقع شود و البته این نوع اثرگذاری می­تواند نامتقارن باشد. بر این مبنا، پژوهش حاضر اثر غیرخطی نرخ ارز بر اشتغال را در ایران، در قالب یک الگوی پایه و 5 الگوی بخشی (بخش­های کشاورزی، خدمات، معدن، آب، برق، گاز، صنایع کارخانه‎ای و ساختمان) مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی و داده‎های سالانه در دوره 1396-1347 استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوی پایه (کلی) در بلندمدت حاکی از آن است که افزایش‎ها در نرخ ارز اثر معناداری بر اشتغال کل ندارد ولی کاهش‎ها در نرخ‎ارز با اثری معکوس بر اشتغال کل همراه است. به طور مشابه برآورد الگو در قالب پنج بخش مذکور نشان می­دهد که افزایش‎ها در نرخ ارز تأثیر معناداری بر اشتغال بخش‎ها ندارد. با این حال اثر کاهش ها در نرخ ارز بر اشتغال در بخش­های خدمات، معدن، آب، برق، گاز، صنایع کارخانه‎ای و ساختمان معکوس است. ازاین رو به طورکلی و در چهار بخش خدمات، معدن، آب، برق و گاز، صنایع کارخانه‎ای و ساختمان (به طور جزئی)، نرخ‎ارز اثر نامتقارنی بر اشتغال در اقتصاد ایران داشته است.