1403/03/24
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
ا همکاری مشترک دانشگاه زرقان- دانشگاه فاطمیه -شرکت دانش پژوهان همایش آفرین- دانشگاه علامه خویی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مصرف انرژی، رشد اقتصادی، داده های تابلویی پویا، کارگاه های صنعتی.
سال 1395
پژوهشگران سیده سپیده آبان گاه ، زهرا میلا علمی ، شهریار زروکی

چکیده

وابستگی روزافزون جوامع به انرژی، به دلیل جایگزینی ماشین به جای نیروی انسانی به ویژه در بخش صنعت و استفاده از فناوریهای انرژیبر، سبب شده است که انرژی به عنوان یک عامل موثر در رشد و توسعه اقتصادی تلقی شود و در کارکرد بخشهای مختلف اقتصادی از جمله بخش صنعت نقش چشمگیری ایفا کند. در این مقاله به بررسی تاثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی کارگاههای صنعتی 11 استان نیمه جنوبی کشور)اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، کهکیلویه و 1939 پرداخته شده است. برای این منظور، از روش دادههای تابلویی پویا و تخمینزن - بویراحمد، هرمزگان و یزد( طی سالهای 1931 1 استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که تاثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی کارگاههای صنعتی )GMM ( گشتاورهای تعمیمیافته مثبت و معنادار است. در این دوره مصرف انرژی روندی صعودی دارد در حالی که بهرهوری انرژی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد..