1403/03/24
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
آزمون تجربی تاثیر بیمه بر نابرابری د رآمد د ر ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
توزیع د رآمد ، ضریب نفوذ بیمه، د اد ه های تابلویی پویا، د رآمد سرانه، شاخص توسعه انسانی، ایران.
سال 1398
مجله برنامه ریزی و بودجه
شناسه DOI
پژوهشگران امیر منصور طهرانچیان ، شهریار زروکی ، نوا ایمانی

چکیده

از یک سو، تاکید بر رفع محرومیت و فقر، و از سوی د یگر گسترش خد مات بیمه ای بیانگر این حقیقت است که مفهوم بیمه نقش کلید ی د ر رویکرد برنامه‎ریزان و سیاستگذاران اقتصاد ی د ر راستای د ستیابی به هد ف کاهش نابرابری د رآمد د ارد . تلاش صورت گرفته د ر پژوهش حاضر د ر جهت روشن کرد ن نقش و تاثیر بیمه د ر نابرابری د رآمد استان‎های ایران است. د ر این راستا، تاثیر ضریب نفوذ بیمه بر نابرابری د رآمد د ر 30 استان ایران د ر بین سال‎های 1394-1390، با استفاد ه از روش د اد ه‎های تابلویی پویا د ر قالب یک الگوی پایه و د و سناریو (بر اساس شاخص توسعه انسانی و ضریب نفوذ بیمه) مورد محاسبه قرار می گیرد . نتایج پژوهش حاکی از اثر مثبت تورم بر ضریب جینی و به تبع آن افزایش نابرابری د رآمد است. این د ر حالی است که شاخص د رآمد سرانه و ضریب نفوذ واجد اثری منفی بر ضریب جینی است و به کاهش نابرابری د رآمد منجر می‎شود . علاوه بر این، میزان اثرگذاری این عامل بر ضریب جینی د ر استان‎ها بسته به سطح توسعه انسانی و سطح ضریب نفوذ بیمه متفاوت است. به نحوی که نخست، تفاوت معناد اری د ر اند ازه اثرگذاری ضریب نفوذ بیمه بر ضریب توسعه انسانی موجب تقویت اثرگذاری ضریب نفوذ بیمه بر کاهش نابرابری د رآمد می گرد د . د وم، تفاوت معناد اری د ر اند ازه اثرگذاری ضریب نفوذ بیمه بر ضریب جینی د ر د و گروه از استان ها برحسب سطح ضریب نفوذ بیمه وجود د ارد . بد ین نحو که با افزایش د ر اند ازه ضریب نفوذ بیمه، اثرگذاری ضریب نفوذ بیمه بر کاهش نابرابری د رآمد تقویت می شود .