1403/03/24
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
تبیین و برآورد اشتغال غیررسمی و تحلیل عوامل موثر بر آن
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اشتغال غیررسمی؛ استان کردستان؛ مدل لاجیت
سال 1397
مجله فصلنامه اقتصاد كاربردي
شناسه DOI
پژوهشگران زهرا کریمی موغاری ، شهریار زروکی ، زریان احمدی

چکیده

مشاغل غیررسمی، مشاغلی هستند که افراد شاغل در آن­ بدون داشتن قرارداد رسمی کار، با دستمزد کمتر از حداقل مزد قانونی و بدون برخورداری از حمایت­های اجتماعی (مانند بیمه­های اجتماعی) و چتر حمایتی قانون کار (مانند اخطار پیش از اخراج، مرخصی استحقاقی سالانه یا استعلاجی و غیره) مشغول به کارند. اشتغال غیررسمی سهم قابل توجهی از اقتصاد غیرکشاورزی در مناطق شهری ایران و استان کردستان را به خود اختصاص داده است. در پژوهش حاضر با استفاده از داده­های خام طرح نمونه­گیری هزینه-درآمد خانوار در مناطق شهری استان کردستان، میزان اشتغال غیررسمی برآورد و عوامل مؤثر بر اشتغال غیررسمی با استفاده از مدل لاجیت در سال­های 1380، 1387 و 1393 بررسی و مقایسه شده است. معیار اندازه­گیری اشتغال غیررسمی، شاخص برخورداری از حداقل مزد قانونی و برخورداری از بیمه­های اجتماعی است. نتایج حاصل از اندازه گیری اشتغال غیررسمی نشان می­دهد که در فاصله سال های 1380 تا 1393 نسبت اشتغال غیررسمی در مناطق شهری استان کردستان افزایش یافته و از 1/67 به 8/73 درصد رسیده ­است. نتایج تخمین مدل لاجیت نشان می­دهد که متغیرهای سن، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات و نوع فعالیت تأثیر معناداری بر اشتغال غیررسمی دارند. افزایش سن، افزایش تحصیلات و متأهل بودن احتمال اشتغال غیررسمی را کاهش می­دهند. در مناطق شهری استان کردستان بخش صنعت و پس از آن بخش خدمات بیشترین سهم از شاغلان غیررسمی را در خود جای داده است. کلیدواژه ها