1403/03/24
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل مصرف انرژی در بخش های اقتصادی و نقش آن در آلایندگی محیط زیست در ایران با تأکید بر انرژی برق و غیربرق
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
مصرف انرژی، بخش های اقتصادی، آلایندگی محیط زیست، انرژی برق و غیربرق، ایران.
سال 1400
مجله مطالعات اقتصاد انرژی
شناسه DOI
پژوهشگران شهریار زروکی ، اکرم مقدسی سدهی

چکیده

در این مطالعه تلاش بر آن است تا اثر مصرف انرژی بر آلایندگی محیط ­­زیست در ایران مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور یک الگوی پایه (کلِ اقتصاد) و سه الگوی بخشی (بخش­ های خانگی، تجاری و عمومی؛ صنعت و حمل­ و نقل) با رهیافت خودتوضیحی با وقفه­ های توزیعی در دوره زمانی 1350-1396 برآورد شد. نتایج حاصله از برآورد الگو در قالب مصرف کل در بلندمدت نشان می­ دهد که در سطح کلِ اقتصاد و در بخش­ های خانگی، تجاری و عمومی، صنعت و حمل­ و نقل؛ مصرف کل حامل­ های انرژی با اثری مثبت بر انتشار دی­ اکسیدکربن همراه است. بررسی اثر مصرف انرژی برق و غیربرق بر انتشار دی­ اکسیدکربن در سطح کلِ اقتصاد در بلندمدت نشان می­ دهد که مصرف انرژی برق اثری معنادار بر انتشار دی­ اکسیدکربن ­ندارد؛ در حالی­ که در این بازه مصرف انرژی غیربرق اثری مثبت بر انتشار دارد. همچنین در بخش خانگی، تجاری و عمومی، انرژی برق و غیربرق با اثری مثبت بر انتشار دی­اکسیدکربن همراه است. نتیجه دیگر آنکه در بخش صنعت و حمل­ و نقل مصرف انرژی برق اثر معناداری بر انتشار دی­ اکسیدکربن از این دو بخش ندارد؛ در حالی که مصرف انرژی غیربرق با اثری مثبت بر انتشار از بخش صنعت و حمل­ و نقل همراه است. همچنین از حیث اندازه اثرگذاری در بلندمدت، انتشار دی­ اکسیدکربن نسبت به مصرف انرژی (کل، برق و غیر برق) در سطح کلِ اقتصاد و بخش صنعت کم­ کشش، در بخش خانگی، تجاری و عمومی تقریباً دارای کشش واحد؛ و در بخش حمل­ و­ نقل کشش­ پذیر است. در باب مصرف انرژی برق نیز اندازه کشش تنها در بخش خانگی، تجاری و عمومی معنادار بوده و منفی است. در باب مصرف انرژی غیر برق، انتشار دی­ اکسیدکربن در سطح کلِ اقتصاد و بخش­ ها کم­ کشش بوده ولی با این حال در بخش حمل­ و­ نقل اندازه کشش بیش از دو بخش دیگر است. در این راستا پیشنهاد می­ شود که به مصرف انرژی­ های تجدیدپذیر با میزان آلایندگی کمتر به عنوان جایگزینی مناسب برای سوخت­ های فسیلی در بخش­ های مختلف اقتصادی کشور توجه ویژه شود.