1403/03/25
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل نقش نرخ موثر مالیات در ساختار سرمایه بانکها در ایران با روش داده های تابلویی پویا
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نرخ موثر مالیات، ساختار سرمایه، سرعت تعدیل، گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی، بانک های خصوصی
سال 1396
پژوهشگران شهریار زروکی ، مانی مؤتمنی ، ابوالقاسم صفرزاده امیری

چکیده

تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه، یکی از مهمترین و چالش برانگیز ترین مسائل پیش روی بانک ها بوده است. هدف تحقیق حاضر بررسی نرخ موثر مالیات و برخی ازعوامل موثر بر ساختار سرمایه و محاسبه سرعت تعدیل ساختار سرمایه در 15 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1389 تا 1394 است. نتایج حاصل از برآورد الگوی داداه های تابلویی پویا با تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان می دهد که بانک ها به طور متوسط با سرعت تعدیل 66 درصد به سمت ساختار سرمایه هدف شان حرکت می کنند و در مدت یک سال می تواند بیشتر از دوسوم انحراف از اهرم هدف شان را جبران کند. نرخ موثر مالیاتی اثری مثبت بر ساختار سرمایه داشته که با افزایشی یک درصدی در نرخ موثر مالیاتی بانک ها، اهرم مالی به میزان 22.9/0 درصد افزایش می یابد، فرصت های رشد اثری منفی بر ساختار سرمایه داشته که با افزایشی یک درصدی در فرصت های رشد، اهرم مالی به میزان 33/0 درصد کاهش می یابد، دارایی قابل وثیقه نیز اثری منفی بر ساختار سرمایه داشته که با افزایشی یک درصدی در نسبت دارایی های قابل وثیقه به کل دارایی بانک ها، اهرم مالی به میزان 2.28 درصد کاهش می یابد، همچنین دارایی های ثابت مشهود اثری مثبت بر ساختار سرمایه بر ساختار سرمایه دارد و به نحوی که با افزایشی یک درصدی در دارایی های ثابت مشهود بانک ها، اهرم مالی به میزان 2.07 درصد افزایش می یابد و کسری مالی اثر مثبت بر ساختار سرمایه داردو به نحوی که با افزایشی یک درصدی در کسری مالی بانک ها، اهرم مالی به میزان 1.47 درصد افزایش می یابد.