1403/03/25
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل عوامل مؤثر برکسری بودجه در منتخبی از کشورهای در حال توسعه با تاکید بر نقش توهم مالی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
توهم مالی، کسری بودجه، بدهی عمومی، سیاست دولت، داده های پشته ای پویا
سال 1397
پژوهشگران محمد تقی گیلک حکیم آبادی ، شهریار زروکی ، حسنا ازوجی

چکیده

در برخی از کشورها همچون ایران، دولت نقش مهمی در اداره ی فعالیت های کشور دارد و برای انجام وظایف خود به بودجه نیاز دارد. ممکن است به علت تحقق نیافتن درآمدهای پیش بینی شده در بودجه و یا فزونی یافتن هزینه ها، دولت با کسری بودجه مواجه گردد. این کسری ها اثرات مضری برای اقتصادهای جهان داشته است. توهم مالی یکی از عواملی است که بر وضعیت بودجه دولت اثر دارد. توهم مالی اشاره به درک نادرست پارامترهای مالی و برآورد نادرست مخارج و بدهی های مالیاتی دارد که موجب سو گیری در تصمیم گیری بودجه ای می شود. هدف این پژوهش، تحلیل عوامل مؤثر بر کسری بودجه در کشورهای منتخب در حال توسعه، با تاکید بر نقش توهم مالی، در دوره ی زمانی 2000 تا 2014 می باشد. برای این منظور از تکنیک داده های پشته ای پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-Sys) استفاده شده است. نتایج نشان می دهند توهم مالی اثر مثبت و معنادار بر کسری بودجه ی این کشورها دارد. تورم نیز با اثری مثبت بر کسری بودجه همراه است و نرخ ارز و درجه ی باز بودن تجاری تاثیری منفی بر کسری بودجه-ی این کشورها دارد. همچنین اثرپذیری کسری بودجه از توهم مالی، تورم و نرخ ارز در در کشورهای صادرکننده نفت بیشتر از سایر کشورهاست.