1403/03/25
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه مدلی با ثبات از محافظه کاری باسو با استفاده از روش GMM-sys
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
محافظه کاری، مدل باسو، بازار سهام، ارزش دفتری، روش پویا
سال 1397
مجله مطالعات تجربي حسابداري مالي
شناسه DOI
پژوهشگران فرهاد فلاح نژاد ، حسین فخاری ، شهریار زروکی

چکیده

چکیده این پژوهش در راستای تبیین برآورد میثاق محدود کننده محافظه کاری در حسابداری، به بررسی مدل برآورد محافظه کاری باسو (1997 (و مدل تعمیم یافته نیکلز(2010(پرداخته و ایرادات وارد شده بر این مدلها را از دیدگاه میزان اعتبار و قابلیت تعمیم نتایج پژوهشهای انجام شده در این خصوص بررسی می نماید. بر همین اساس ضمن تبیین مشکلات مورد بحث، راه کارهای لازم جهت رفع آن و ارتقای مدل به سطح بالاتری جهت برآورد محافظه کاری ارائه میکند. جهت انجام بررسی ها از دادههای مربوط به نمونه ای متشکل از 87 شرکت طی سالهای 1385 تا 1395 استفاده شده است. همچنین جهت آزمون مدلها علاوه بر تخمین زن معمول ایستا از برآورد کننده پانل پویا (روشsys-GMM (جهت برآورد مدلها استفاده میشود. نتایج این پژوهش نشان داد که مدل تعدیل شده جدید نتایج مناسبتری در خصوص برآورد محافظه کاری نسبت به مدل اولیه باسو و مدل تعدیل شده نیکلز ارائه داده و روش پویا در تخمین مدلها از روش ایستا مناسبتر است. در نهایت پژوهش حاضر نشان داد نتایج ناشی از تحقیقات پیشین که از مدل باسو جهت برآورد محافظهکاری استفاده نموده اند باید با احتیاط بیشتری مورد ملاحظه قرارگیرند و کاربرد آنها در بازار های سرمایه نیازمند بازنگری است