1403/03/24
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر بی ثباتی اقتصادکلان بر جرایم مالی در ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
جرایم مالی، بی­ثباتی اقتصادکلان، همجمعی، الگوی تصحیح خطا، ایران.
سال 1396
مجله پژوهش هاي راهبردي مسائل اجتماعي ايران
شناسه DOI
پژوهشگران محمد تقی گیلک حکیم آبادی ، شهریار زروکی ، شهره حسن زاده

چکیده

ناپایداری با کم کردن فرصت­ها در بخش قانونی، هزینه فرصت ارتکاب جرم بر مالکیت و اموال را کاهش می­دهد. به­گونه­ای که اگر ناپایداری وجود داشته باشد دستمزدی که مجرم با کار کردن به جای ارتکاب جرم به دست می­آورد نامطمئن است. بنابراین انجام فعالیت­های غیر­قانونی در حالت ناپایداری نسبتاً کم خطر­تر از، موقعیتی بدون ناپایداری می­باشد. در مطالعه­ی حاضر با هدف بررسی تاثیر بی­ثباتی اقتصادکلان بر جرایم مالی در اقتصاد ایران طی دوره 1363-1390، بی­ثباتی اقتصاد کلان با استفاده از روش گلزاکاس و فیلترینگ هادریک-پرسکات اندازه­گیری شد. سپس با استفاده از اقتصادسنجی داده­های سری زمانی (هم­جمعی، الگوی بلندمدت و الگوی تصحیح خطا)، اثر بی­ثباتی اقتصادکلان در کنار سایر متغیرهای کنترل، بر جرایم مالی (در قالب دو سناریو جهت اطمینان از ثبات در نتایج) برآورد و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می­دهد که بی­ثباتی اقتصادکلان در کوتاه­مدت و بلندمدت اثری مثبت و معناداری بر جرایم مالی دارد. همچنین متغیرهای کنترل نظیر نسبت شهرنشینی، رشد اقتصادی و بیکاری اثری مثبت و اما ضریب جینی بر خلاف انتظار اثری منفی بر جرایم مالی دارد. ضریب جمله تصحیح خطا نیز حاکی از آن است که در هر دو سناریو به ترتیب به میزان 50 و 60 درصد از انحراف جرایم مالی از مقدار بلندمدتش در هر دوره تصحیح می­شود.